Fizyka

Wiązka zadań

Pomiary drgań wahadła

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Opis wiązki zadań

Zadanie wraz z komentarzem pochodzi z publikacji:

Ostrowska B., Spalik K., red., 2010, Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofiii i Socjologii PAN.

Publikacja jest pokłosiem projektu badawczego finansowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Zadanie

Kasia przygotowała wahadło w postaci kulki zawieszonej na nitce, a następnie wykonała trzy pomiary.

  1. Zmierzyła ciężar wahadła za pomocą siłomierza.
  2. Zmierzyła amplitudę drgań wahadła za pomocą linijki
  3. Zmierzła czas jednego pełnego drgania za pomocą stopera.

Które z powyższych pomiarów są niezbędne do wyznaczenia przez Anię wymienionych niżej wielkości?

Lp. Poszukiwana wielkość Które pomiary są niezbędne?
1. Okres drgań `square` I  /  `square` II  / `square` III
2. Częstotliwość drgań `square` I  /  `square` II  / `square` III


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – III
2 – III

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

6.2. Ruch drgający i fale. Uczeń posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała
9.12. Wymagania doświadczalne. Uczeń wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego

Komentarz

Zadanie dotyczy wprost pojęć i doświadczeń opisanych w nowej podstawie programowej do gimnazjum. Uczniowie powinni na lekcjach zarówno poznać pojęcia okres i częstotliwość, jak i wykonać pomiary służące wyznaczeniu tych wielkości. Zadanie w zasadzie jest banalne – gdyż teoretycznie wystarczy znać definicję obu wielkości. Jednak w praktyce sama definicja szybko ulatuje z głowy i uczniowi trudno jest ją sobie przypomnieć. W dużo lepszej sytuacji są ci, którzy wykonali obowiązkowe doświadczenia. Czytanie bowiem o takich pomiarach to nie to samo co ich wykonanie. Dopiero przeprowadzenie odpowiednich doświadczeń, samodzielnie lub w grupie, pozostawia stosunkowo trwałą wiedzę na ich temat.

Aby wykonać zadanie, uczeń powinien oprócz znajomości podstawowych pojęć – okresu i częstotliwości drgań – mieć za sobą doświadczenie dające i ugruntowujące wiedzę, że zarówno okres jak i częstotliwość nie zależą od masy wahadła ani od jego amplitudy.

Zadanie sprawdza rozumienie podanych pojęć bez przedstawiania definicji, ale też nie wymagania ich cytowania. Nie wymaga też stosowania żadnych wzorów i obliczeń. Wymaga za to przemyślenia, co i w jaki sposób można wyznaczyć z odpowiednich pomiarów.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.