Historia

Wiązka zadań

Wojny punickie

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Cała wiązka zadań dotyczy wojen punickich. Nie sprawdzamy jednak znajomości faktografii. Konflikt pomiędzy Rzymem a Kartaginą jest pretekstem do rozwijania umiejętności analizy i czytania mapy, wnioskowania na podstawie informacji znajdujących się na mapie oraz w legendzie do mapy.  W wiązce wykorzystano trzy mapy dotyczące wojen punickich.  Każde z zadań wymaga od ucznia jednoczesnego wykorzystania i analizy wszystkich map. To pozwala sprawdzać, czy uczniowie potrafią pozyskiwać i porównywać informacje z różnych źródeł. Wszystkie niezbędne do wykonania zadań dane  uczniowie czerpią z analizy materiału wyjściowego i nie muszą posiadać żadnych dodatkowych wiadomości.


Na podstawie map rozwiąż zadania.

Zadanie 1

Mapy przedstawiają trzy wojny między Rzymem a Kartaginą - wskaż szereg, w którym wymieniono je w kolejności chronologicznej.

Mapa 1.

Mapa 2

Mapa 3


Kliknij na mapę, by powiększyć


A. Mapa 2 - mapa 1 - mapa 3.

B. Mapa 1 - mapa 3 - mapa 2.

C. Mapa 2 - mapa 3 - mapa 1.

D. Mapa 1 - mapa 2 - mapa 3.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

5.2 Cywilizacja rzymska. Uczeń wyjaśnia przyczyny i wskazuje skutki ekspansji Rzymu, opisując postawy Rzymian wobec niewolników i ludów podbitych.

Komentarz

Zadanie to wymaga dokładnej analizy treści mapy. Autorzy nie wymagają, by uczniowie na podstawie planów działań wojennych rozpoznali odpowiednią wojnę punicką a następnie podali ich prawidłową kolejność. Zadanie to sprawdza przede wszystkim umiejętność znalezienia odpowiedniej informacji na mapie (w tym przypadku lat trwania konfliktów) i ułożenia ich w kolejności chronologicznej.  Jednocześnie więc ćwiczone są umiejętności z zakresu chronologii. Warto zwrócić uwagę na uczniów, którzy udzielili odpowiedzi C. Najprawdopodbniej wykorzystali daty roczne znalezione na mapie nie zauważając jednak, że wydarzenia te miały miejsce przed naszą erą. Wybór odpowiedzi A i D oznacza prawdopodobnie brak umiejętności odnalezienia lub wykorzystanie informacji, które znajdują się na mapach. Uczniowie, którzy je wybrali prawdopodobnie chcieli wykonać zadanie, zgadując prawidłową kolejność zamiast szukać odpowiedzi na mapach..


Słowa kluczowe

mapa | starożytność

Zadanie 2

Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

P,F,F

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

To zadanie odwołuje się do podobnych umiejętności jak zadanie 1., jest jednak nieco trudniejsze. Do rozwiązania tego zadania nie wystaczy więc już jedynie odczytanie prostych informacji. Tym razem uczeń powinien przeprowadzić bardziej wnikliwą analizę przedstawionych na mapach ruchów armii obu walczących stron. Każdy z błędów ucznia oznacza, że nie sprostał temu zadaniu..

Pierwsze zdanie jest prawdziwe. Uczniowie powinni zauważyć, że w każdej z wojen wojska były transportowane przez Morze Śródziemne i na tej podstawie dojść do wniosku, że nie byłoby to możliwe bez wykorzystania floty. Przy analizie drugiego zdania ważne jest, by uczniowie w odpowiedni sposób zinterpretowali kierunek ruchów wojsk. Na mapie 2. widać wyraźnie, że wojna toczy się na terytorium Kartaginy. Wojska rzymskie jedynie wyruszają z Italii. Na jej terytorium nie ma żadnych działań wojennych.

Zdanie 3. również wymaga analizy wszystkich map. Uczniowie powinni zauważyć, że w wojnie przedstawionej na mapie 3. atakującym są wojska kartagińskie.

Analizując wyniki uczniów warto zwrócić uwagę na tych, którzy wykonali poprawnie to zadanie jedynie w części i dociec przyczyn błędów, których przyczyną może być np. brak odpowiedniej koncentracji. Weryfikacja każdego ze zdań wymaga przecież tej samej umiejętności, tak więc uczniowie, którzy ją posiadają, powinni wykonać to zadanie poprawnie w całości. Z tego też powodu w przypadku wykorzystywania tego zadania na sprawdzianie jego wykonanie powinno być nagradzane jednym punktem.


Słowa kluczowe

mapa | starożytność

Zadanie 3

Wojny przedstawione na mapach zakończyły się

A. podbiciem Grecji przez Rzym.
B. opanowaniem Italii przez Rzym.
C. podziałem Cesarstwa Rzymskiego.
D. rozszerzeniem władzy Rzymu poza Italię.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.3 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych.

Wymaganie szczegółowe

5.1 Cywilizacja rzymska. Uczeń umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie.

Komentarz

Zadanie to wymaga od ucznia wyciągnięcia odpowiedniego wniosku dotyczącego skutków przedstawionych na mapach wojen. Warto zauważyć, że zadanie nie wymaga od ucznia wiedzy pozaźródłowej. Na żadnej z map nie widać, że Rzym kontroluje obszar Grecji (wybranie tej odpowiedzi oznaczałoby więc, że uczeń błędnie lokalizuje ten obszar). Natomiast na wszystkich mapach widać, że Rzym opanował już cały Półwysep Apeniński, więc jego zajęcie nie może być efektem wojen punickich. Na mapach nie został również przedstawiony podział cesarstwa.


Słowa kluczowe

mapa | starożytność

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.