Język polski

Wiązka zadań

Blamaż pod Wiedniem

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Opis wiązki zadań

Zestaw zawiera zadania rozwijające umiejętność krytycznego czytania tekstu o charakterze oceniającym (recenzji filmu). Rozwiązując je, uczniowie m.in. doskonalą się w rozpoznawaniu intencji wypowiedzi, a także rozwijają świadomość językową poprzez określanie funkcji środków stylistycznych. Zadania mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo.

Blamaż pod Wiedniem


    Był kiedyś taki śmieszny wierszyk: „Kiedy Kara Mustafa, wielki wódz Krzyżaków, szedł z licznemi zastępy przez Alpy na Kraków, do obrony swych posad zawsze będąc skory, pobił go pod Grunwaldem król Stefan Batory...”. To mniej więcej streszczenie scenariusza filmu włosko-polskiego „Bitwa pod Wiedniem”.
   Wbrew zapowiedziom nie jest to obraz historyczny, lecz utrzymana w konwencji fantasy historia dwóch ludzi: włoskiego mnicha Marka i wezyra Kary Mustafy, których losy splatają się aż do finału pod Wiedniem. W prologu dowiadujemy się, iż pochód muzułmanów na Europę wstrzymali wespół ów mnich właśnie i polski król, ale – jak się za chwilę okaże – padre Marco jest w tej historii zdecydowanie ważniejszy. Niewykluczone, że gdyby strona polska nie dołożyła kasy, Sobieskiego w ogóle byśmy nie zobaczyli. Może tak byłoby lepiej, ponieważ nasz dzielny król na ekranie pokazuje się krótko i trudno go polubić, gdyż już podczas pierwszej narady wojennej zachowuje się arogancko. Nic dziwnego, że cesarz Leopold wyrażał się o nim pogardliwie, że to wieśniak i barbarzyńca z krucyfiksem. Dlaczego króla gra zasłużony reżyser Jerzy Skolimowski, trudno odgadnąć. Inni nasi aktorzy, jak to zwykle z udziałem w międzynarodowych produkcjach bywa, też nie mają wielkiego pola do popisu, może poza Piotrem Adamczykiem, który odtwarza cesarza Leopolda. Alicja Bachleda-Curuś wygląda ładnie, Daniel Olbrychski mówi chyba dwa zdania. A Borys Szyc nie robi nic.
   Dzieło nieznanego szerzej Renzo Martinellego nie broni się nawet jako widowisko, za dużo w nim bowiem komputerowych efektów, do złudzenia przypominających grafikę słabych gier komputerowych. O filmie chętnie wypowiedzą się zapewne heraldycy i znawcy militariów. (Już na fotosach dało się zauważyć, iż husarze na proporcach mają orła z 1927 r.). Niektórzy historycy przekonują, że Sobieski w 1683 r. niepotrzebnie fatygował się do austriackiej stolicy. Gdyby mógł przewidzieć, jak go kiedyś pokażą w „Bitwie pod Wiedniem”, pewnie zostałby przy Marysieńce.

Na podstawie: Z. Pietrasik, Blamaż pod Wiedniem, http://www.polityka.pl/kultura/film/1531039,1,recenzja-filmu-bitwa-pod-wiedniem-rez-renzo-martinelli.read (9.02.2013)

Zadanie 1a

Wybierz z ramki wyrazy, za pomocą których można wyjaśnić znaczenie użytego w tytule słowa „blamaż”.

bitwa, zwycięstwo, kompromitacja, oszustwo, ośmieszenie się, sukces

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Kompromitacja, ośmieszenie się.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

Wymaganie szczegółowe

1.3.1. Świadomość językowa. Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy.

Komentarz


Zadanie 1b

Użyte w tytule słowo „blamaż” ocenia

A. postawę króla podczas bitwy.
B. efekty pracy twórców filmu.
C. działania włoskiego mnicha Marca.
D. działania polskich wojsk po Wiedniem.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

Wymaganie szczegółowe

1.3.1. Świadomość językowa. Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy.

Komentarz

Zadania 1a i 1b kierują uwagę ucznia na znaczenie tytułu, który przewrotnie nawiązuje do tytułu filmu i sugeruje ocenę recenzenta. Jednak jego sens staje się wyraźniejszy w świetle całej recenzji.


Zadanie 2

Wyjaśnij, w czym tkwi źródło komizmu przytoczonego w tekście wierszyka „Kiedy Kara Mustafa…”.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Przykładowa odpowiedź: Wierszyk jest śmieszny, ponieważ zostały w nim w absurdalny sposób  pomieszane informacje historyczne i geograficzne, np. Kara Mustafa nie był wodzem krzyżackim, z ziemi krzyżackiej nie szedłby do Krakowa przez Alpy.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

Wymaganie szczegółowe

1.1.7. Czytanie i słuchanie. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację).

Komentarz

Zadanie jest bardzo proste, jednak warto upewnić się, że uczniowie mają podstawową wiedzę historyczną i rozumieją absurd wierszyka przywołanego we wstępie.


Zadanie 3

Jaką funkcję pełni w tekście wierszyk „Kiedy Kara Mustafa…”?
Podkreśl wszystkie poprawne odpowiedzi.

a)    Wskazuje na słabość scenariusza.
b)    Streszcza fabułę całego filmu.
c)    Zawiera podstawowe informacje o bohaterach filmu.
d)    Wprowadza podniosły nastrój.
e)    Składa się na krytyczną ocenę filmu.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

a), e)

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

Wymaganie szczegółowe

1.1.7. Czytanie i słuchanie. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację).

Komentarz

Efektowny wstęp przyciąga uwagę czytelnika, warto jednak, by uczniowie przyjrzeli się uważniej funkcji wprowadzającego akapitu w kontekście całego tekstu i odczytali intencje autora.


Zadanie 4

Jakie są, zdaniem recenzenta, słabe strony filmu?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Na przykład: chaotyczna akcja, brak realizmu historycznego, sprowadzenie elementów historycznych do absurdu, słabe efekty specjalne, niewykorzystanie możliwości aktorów.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

Wymaganie szczegółowe

1.1.2. Czytanie i słuchanie. Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu.
1.1.7. Czytanie i słuchanie. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację).

Komentarz

Autor recenzji otwarcie wskazuje niektóre wady filmu. O innych mówi poprzez posłużenie się ironią, żartem. Zadanie sprawdza, czy uczniowie potrafią odszukać informacje przedstawione bezpośrednio, jak i odczytać intencje autora wyrażone nie wprost.


Zadanie 5

Uzupełnij wypowiedź, podkreślając odpowiednie sformułowania w tabeli.


Niektórzy historycy przekonują, że Sobieski w 1683 r. niepotrzebnie fatygował się do austriackiej stolicy – w kontekście całej recenzji czasownik „fatygować” ma tu charakter:

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Żartobliwy, służy pogłębieniu krytyki nieudanego filmu.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.
3. Tworzenie wypowiedzi.Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.

Wymaganie szczegółowe

1.3.1. Świadomość językowa. Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy.
3.2.2. Świadomość językowa. Uczeń sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny, zna granice stosowania slangu młodzieżowego.

Komentarz

Brak wrażliwości językowej i świadomości stosowności stylu to dziś problem, który jest coraz bardziej powszechny. Zadanie ma kierować uwagę uczniów na zabieg celowego mieszania stylów, który w tym tekście odgrywa istotną rolę.


Zadanie 6

Film w prasie często bywa oceniany przez recenzentów przy pomocy gwiazdek. Określ na podstawie recenzji, ile gwiazdek otrzymałby film „Bitwa pod Wiedniem” od Z. Pietrasika?


* beznadziejny; ** średni; *** dobry; ****wybitny


Wpisz odpowiednią liczbę gwiazdek i połącz kreską poprawne dokończenie zdania.

                                                                                                niemal entuzjastyczna
                                                                                                raczej pozytywna
Film otrzymałby             ,ponieważ recenzja jest             niejednoznaczna
                                                                                                zdecydowanie krytyczna

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

film otrzymałby     *     ,ponieważ recenzja jest zdecydowanie krytyczna.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

Wymaganie szczegółowe

1.1.7. Czytanie i słuchanie. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację).

Komentarz

Celem zadania jest sprawdzenie, czy uczeń odczytał przesłanie tekstu, zrozumiał jednoznacznie krytyczną opinię recenzenta.


Zadanie 7

Jakimi środkami posługuje się recenzent, by wyrazić swoją opinię na temat filmu?
Uzasadnij odpowiedź, cytując odpowiednie fragmenty tekstu.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Np. nacechowany ujemnie tytuł, wprowadzenie żartobliwego wierszyka obrazującego brak logiki  w filmie, ironia i kpina, przedstawienie wyłącznie wad filmu, brak mowy o zaletach filmu.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

Wymaganie szczegółowe

1.1.6. Czytanie i słuchanie. Uczeń rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym.
1.1.7. Czytanie i słuchanie. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację).

Komentarz

Zadanie ma skłonić uczniów do uważnej analizy tekstu. Autor posłużył się bardzo różnorodnymi środkami, by wyrazić swoją opinię i przekonać do niej czytelnika. Uczniowie powinni być świadomi tych zabiegów perswazyjnych.


Zadanie 8

Które informacje są zgodne z tekstem?

A Autorem wiersza "Kiedy Kara Mustafa..." jest Z. Pietrasik. TAK NIE
B Celem reżysera było stworzenie filmu w konwencji fantasy. TAK NIE
C Twórcy filmu niesprawiedliwie potraktowali Jana III Sobieskiego. TAK NIE
D Zaletą filmu jest dobra gra polskich aktorów. TAK NIE
E Film zdecydowanie odbiega od prawdy historycznej. TAK NIE
F Tekst "Blamaż pod Wiedniem" ukazuje fakty oraz zawiera opinie autora. TAK NIE

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A - NIE, B - NIE, C - TAK, D - NIE, E - TAK, F - TAK

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

Wymaganie szczegółowe

1.1.2. Czytanie i słuchanie. Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu.
1.1.4. Czytanie i słuchanie. Uczeń odróżnia informacje o faktach od opinii.
1.1.7. Czytanie i słuchanie. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę, negację, prowokację).

Komentarz

Zadanie o charakterze podsumowującym. Sprawdza całościowe rozumienie tekstu.


Zadanie 9

Recenzent twierdził, że „wbrew zapowiedziom nie jest to obraz historyczny, lecz utrzymana w konwencji fantasy historia dwóch ludzi”. Wpisz do tabeli kilka ważnych cech filmu historycznego i filmu utrzymanego w konwencji fantasy.
Podaj po jednym tytule filmu historycznego i filmu fantasy.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Wymaganie ogólne

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl

Wymaganie szczegółowe

2.2.7. Analiza. Uczeń rozpoznaje czytany utwór jako: przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedię, dramat (gatunek), tragedię, balladę, nowelę, hymn, powieść historyczną.
2.2.8. Analiza. Uczeń rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieść lub opowiadanie obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy.
2.2.11. Analiza. Uczeń uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.

Komentarz

Zadanie odwołuje się do wiedzy uczniów na temat konwencji filmowych i znajomości odmian gatunkowych. Pewne wnioski uczeń może wyciągnąć z recenzji, inne informacje musi podać samodzielnie.


Zadanie 10a

Wierszyk przywołany we wstępie znany jest pod tytułem „Bigos historyczny”. Wyjaśnij znaczenie tego tytułu.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Bigos jest mieszaniną różnych składników. Wyrażenie „narobić bigosu” oznacza „narobić zamieszania”. W przytoczonym wierszyku doszło właśnie do chaotycznego wymieszania różnych informacji i powstał tekst absurdalny.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.
3. Tworzenie wypowiedzi.Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.

Wymaganie szczegółowe

1.3.1. Świadomość językowa. Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy.
3.2.4. Świadomość językowa. Uczeń stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie.

Komentarz


Zadanie 10b

Napisz własną rymowankę pod tytułem „Bigos literacki” albo „Bigos geograficzny”.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Przykład „Bigosu literackiego”:

Juliusz Mickiewicz pięknie opisał we fraszce,
Jak miłość Klary do Romea gaśnie.
Jej serce zdobył Mały Książę nagle,
Gdy magiczny pierścień sam utopił w bagnie.
Potem do Soplicowa pośpiesznie wyruszył
I jej ojca Ordona swym przybyciem wzruszył.

Wymaganie ogólne

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacj i – werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.
3. Tworzenie wypowiedzi.Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.

Wymaganie szczegółowe

1.3.1. Świadomość językowa. Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy.
3.2.4. Świadomość językowa. Uczeń stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie.

Komentarz

Zadania 10a i 10b mają charakter zabawy edukacyjnej. By stworzyć udane wierszyki, uczniowie muszą wykazać się pomysłowością i sporą wiedzą o literaturze. Najciekawsze teksty można wykorzystać do przeprowadzenia konkursu klasowego: pozostali uczniowie musieliby wskazać błędy popełnione przez autora.


Zadanie 11

Który reżyser, Twoim zdaniem, stworzyłby wybitny film historyczny poświęcony bitwie pod Wiedniem? Napisz list do wybranego twórcy – przekonaj go (ją), by podjął (podjęła) się tego zadania i wyjaśnij, dlaczego zwracasz się w tej sprawie właśnie do niego (niej).

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Temat daje możliwość stworzenia ciekawego tekstu o charakterze argumentacyjnym. Uczniowie mogą wykorzystać tekst recenzji i odwołać się do różnorodnych argumentów, np. szczególna rola bitwy pod Wiedniem w naszej historii, możliwości, jakie to wydarzenie daje reżyserowi, zmarnowanie szansy przez Martinellego. Powinni także wykazać się wiedzą o dokonaniach wybranego reżysera. Mogą skierować swój list zarówno do reżysera znanego z dokonań w zakresie filmów historycznych, jak i zaproponować inną konwencję, np. wybierając reżysera specjalizującego się w filach akcji czy fantasy.

Wymaganie ogólne

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcie w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dl
3. Tworzenie wypowiedzi.Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.

Wymaganie szczegółowe

2.2.10. Analiza. Uczeń znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych/ wskazuje przykłady mieszania się gatunków.
2.2.11. Analiza. Uczeń uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.
3.1.1. Mówienie i pisanie. Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja/ dostosowuje odmianę i style języka do gatunku, w którym się wypowiada.

Komentarz


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.