Geografia

Wiązka zadań

Muzeum

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Klasa Marysi wygrała w konkursie organizowanym przez Narodową Organizację Turystyki Austrii. Główną nagrodą była krajoznawcza wycieczka autokarowa po tym kraju. W drodze powrotnej, jadąc z Insbrucka do Wiednia, klasa zwiedzała muzeum kryształów Swarovski Kristallwelten w miejscowości Wattens.

 

Zadanie 1

Muzeum kryształów ma niezwykły charakter i jest położone w pięknym miejscu. Wejście do muzeum stanowią ramiona wielkiej, pokrytej trawą postaci. Jej twarz spogląda na północny stok doliny rzeki Inn.

 

Mapa – opr. własne na podstawie www.google.maps; fot. własna

 

Wskaż, na której ze ścian muzeum znajduje się sfotografowane wejście do muzeum:

`square` A            `square` B            `square` C            `square` D

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
4.1 Kształtowanie postaw. Uczeń rozwija w sobie ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą i światem.

Wymaganie szczegółowe

1.4. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych.
1.8. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych.

Komentarz

Zadanie sprawdza u uczniów umiejętność posługiwania się mapą, lokalizowania obiektów charakterystycznych w terenie oraz orientowania ich wobec głównych kierunków geograficznych. Uzupełnienie treści zadania zdjęciem charakterystycznego wejścia do muzeum nie tylko ją uatrakcyjnia, ale również sprzyja rozwijaniu ciekawości świata, pobudzając zainteresowanie uczniów tym regionem, zgodnie z 4.1. punktem podstawy programowej.

Aby rozwiązać zadanie, uczeń powinien wskazać lokalizację wejścia do muzeum. Niezbędne informacje może znaleźć w krótkim tekście oraz na ilustracjach. Pierwszym krokiem jest powiązanie przedstawionej na zdjęciu postaci/twarzy z wejściem do muzeum. Następnie należy odczytać możliwe lokalizacje tego wejścia. Pokrywają się one z głównymi kierunkami geograficznymi. Kolejnym krokiem jest powiązanie informacji z tekstu dotyczącej położenia wejścia do muzeum wobec doliny Innu. Spośród zaprezentowanych możliwości jedynie lokalizacja skierowana na północ (A) pozostaje w korelacji z rzeką. Do wyboru prawidłowej odpowiedzi nie jest niezbędne ustalenie orientacji geograficznej stoku, na którym położone jest wejście do muzeum, ponieważ tylko jedna z nich zwrócona jest w stronę rzeki. Jest to kluczowa informacja, pozwalająca wykluczyć pozostałe możliwości. Uczeń może wyobrazić sobie siebie samego jako uczestnika wycieczki. Jeżeli stanąłby na wprost przed wejściem do muzeum, to dokładnie za jego plecami znajdowałaby się dolina rzeki Inn. Zadanie sprawdza więc praktyczne aspekty związane z orientacją w terenie.

Słowa kluczowe

Austria | muzeum

Zadanie 2

Muzeum kryształów w Wattens odwiedzają turyści z całego świata. Wielu korzysta z pobliskiego lotniska w Innsbrucku.

Korzystając z mapy, określ, w jakim kierunku leciałby samolot pokonujący bezpośrednio trasę z miasta A
do miasta B.


   Miasto A Miasto B Kierunki świata
1 Werona Salzburg `square` NE  `square` NW  `square` SE  `square` SW
2 Salzburg Innsbruck `square` NE  `square` NW  `square` SE  `square` SW
3 Monachium Zurych `square` NE  `square` NW  `square` SE  `square` SW
4  Zurych  Werona `square` NE  `square` NW  `square` SE  `square` SW

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1.- NE

2 - SW

3 - SW

4 - SE

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
4.1 Kształtowanie postaw. Uczeń rozwija w sobie ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą i światem.

Wymaganie szczegółowe

1.2. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych.
1.8. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych.

Komentarz

Prezentowane zadanie, obok sprawdzenia umiejętności analizy i interpretacji ilustracji graficznej, pozwala przeanalizować stopień opanowania przez uczniów określania kierunków geograficznych. Jest to umiejętność podstawowa, którą uczniowie powinni przyswoić sobie już w szkole podstawowej, podczas lekcji przyrody.

W zadaniu uczeń proszony jest o wskazanie kierunku, w którym leciałby samolot podróżujący między wybranymi miastami. Pierwszym krokiem ucznia powinno być odnalezienie wymienionych w tabeli miast oraz ustalenie kierunku poszczególnych podróży. Główna praca polega jednak na określeniu kierunku geograficznego, w którym leciałby samolot. Uczeń powinien pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze, jeżeli nie jest to na mapie oznaczone inaczej, kierunek północny znajduje się u „góry” mapy. Kierunek północny często pokrywa się z boczną krawędzią mapy, ale w tym szczególnym przypadku schematyczny charakter mapy sprawił, że tego elementu na niej brakuje. Drugą ważną zasadą jest właściwe określanie kierunków geograficznych, poprzez odpowiednie stosowanie skrótów literowych. Główne kierunki, które podajemy jako pierwsze, to północ i południe. Czyli np. określamy kierunek pośredni między północą i wschodem jako północny wschód i używamy skrótu literowego pochodzącego od nazw angielskich: NorthEast, NE. Uczeń odnajdzie w tabeli zapisy tych kierunków, ale do ich prawidłowego odczytania niezbędna jest znajomość tej zasady. Pewną trudność może sprawić ustalenie trasy przelotu, ponieważ na mapie wyrysowane zostały linie łączące sąsiadujące miasta. Polecenie w zadaniu doprecyzowuje to jednak, podkreślając że chodzi o połączenia bezpośrednie.

W pierwszym wierszu zadania uczeń jest proszony o wskazanie kierunku, w jakim leciałby samolot z Werony do Salzburga. Do wyboru są cztery możliwości (wyłącznie kierunki złożone), z których poprawną jest wybór NE. Takiego wyboru dokonało 80,8% spośród badanych 203 uczniów klasy III gimnazjum. Poprawnego wskazania kierunku przelotu z Salzburga do Innsbrucku (SW) dokonało 71,9% uczniów. Dla kolejnych wierszy: Monachium–Zurych oraz Zurych–Werona, udział prawidłowych wskazań uczniów wyniósł odpowiednio 70,9% i 70,0%.

Całe zadanie poprawnie rozwiązało 59,6% spośród badanych uczniów. Wszystkich uczniów biorących udział w badaniu podzielono w zależności od uzyskanego w całym teście wyniku na sześć grup o równej liczebności. Zadanie to bardzo dobrze różnicowało uczniów pod względem umiejętności.

Słowa kluczowe

Austria | muzeum

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.