Geografia

Wiązka zadań

Klimat Europy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Źródło: mapa z podręcznika A. i M. Lechowicz, E. Sulejczak „Bliżej geografii cz.3” WSiP str. 89

Przyjrzyj się położeniu miejscowości na mapie, a następnie oceń prawdziwość poniższych informacji.

  Informacja Prawda czy Fałsz?
1. W miejscowości A lato jest cieplejsze niż w miejscowości C. `square` P / `square` F
2. W miejscowości B opady są większe niż w miejscowości C. `square` P / `square` F
3. W miejscowości B amplituda rocznych temperatur jest większa niż w punkcie A. `square` P / `square` F

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Prawda,

2. Fałsz,

3. Prawda

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
2.1 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.

Wymaganie szczegółowe

3.1. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. Uczeń charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat.

Komentarz

Zadanie jest ilustrowane mapą konturową Europy (linia brzegowa, sieć rzeczna, siatka kartograficzna) z zaznaczonymi trzema miejscowościami: A – w pobliżu Madrytu, B – Moskwy i C – Londynu. Nie jest konieczne rozpoznanie miejscowości, ale skojarzenia z odpowiednim regionem mogą być pomocne. Aby rozwiązać zadanie, należy ocenić trzy stwierdzenia dotyczące różnic klimatycznych pomiędzy tymi miejscami. Zadanie sprawdza umiejętność wnioskowania na podstawie mapy i posiadanej wiedzy.

Pierwsze stwierdzenie dotyczy temperatur latem w miejscowościach A i C. W Europie większość miejsc położonych na południu przez cały rok ma cieplejszy klimat w stosunku do północy kontynentu. Klimat Hiszpanii jest gorętszy od klimatu Wielkiej Brytanii nie tylko latem. Uczeń powinien ocenić to stwierdzenie jako prawdziwe i tak zrobiło 81% badanych.

Stwierdzenie drugie dotyczy wielkości opadów w miejscowościach B i C. Uczeń powinien uwzględnić tu wpływ kontynentalizmu. W miejscowości C klimat jest bardziej morski i opady bez względu na porę roku będą wyższe niż w miejscowości B, położonej daleko od wybrzeży. Stwierdzenie z zadania należy ocenić jako fałszywe i 68% uczniów tak je oceniło.

W stwierdzeniu trzecim, dotyczącym amplitudy rocznej temperatur w B i A, także należy wziąć pod uwagę położenie względem linii brzegowej. W klimacie bardziej kontynentalnym (B) amplitudy są większe. Zatem stwierdzenie podane w zadaniu jest prawdziwe i tak je oceniło 64% badanych.

Poprawnie całe zadanie rozwiązała mniej niż połowa uczniów (45%). Zadanie okazało się umiarkowanie trudne. Warto wykorzystać je na lekcji do dokładniejszego omówienia zawartych w nim zagadnień.

Słowa kluczowe

Europa | klimat | mapa

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.