Geografia

Wiązka zadań

Klif

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Charakterystyczną cechą krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego, leżącego nad Morzem Bałtyckim, są strome, urwiste brzegi nazywane klifami.

Źródło: opracowanie własne PPP

 Oceń prawdziwość stwierdzeń.

  Stwierdzenie Prawda czy falsz?
1. Klif powstaje na skutek niszczącej działalności fal morskich. `square` Prawda / `square` Falsz
2. W wyniku działania fal morskich wybrzeże klifowe narasta. `square` Prawda / `square` Falsz
3. Decydującą rolę w powstawaniu klifu mają duże przypływy. `square` Prawda / `square` Falsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Prawda,

2. Fałsz,

3. Fałsz

Wymaganie ogólne

2.1 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.
2.2 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej)

Wymaganie szczegółowe

3.6. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. Uczeń posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji.
3.7. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. Uczeń rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników rzeźbotwórczych.

Komentarz

Zadanie ma krótki wstęp zawierający informację o zjawisku i jego lokalizacji. Dodatkowo przekrój bałtyckiego klifu przedstawiony jest na rysunku. Aby rozwiązać zadanie, należy ocenić prawdziwość trzech stwierdzeń dotyczących tego zjawiska. Zadanie sprawdza umiejętność wnioskowania.

Pierwsze stwierdzenie (prawdziwe) dotyczy klifu jako wyniku niszczącego działania fal morskich. Uczeń powinien rozumieć, że działalność fal morskich może być niszcząca lub budująca. Klif jest klasycznym przykładem niszczenia brzegu. 99% badanych poprawnie oceniło stwierdzenie.

Stwierdzenie drugie jest fałszywe, ponieważ opisuje fakt narastania wybrzeża klifowego, które w rzeczywistości się cofa, na skutek erozyjnej działalności fal morskich. 75% badanych trafnie wskazało na fałsz.

W stwierdzeniu trzecim podano, że decydującą rolę przy tworzeniu klifu mają pływy. Nie jest to prawda, ponieważ dużo większe znaczenie ma falowanie wiatrowe. Fale wzbudzone przez wiatr uderzają o wybrzeża z dużo większą siłą aniżeli fale pływowe. W przypadku Bałtyku dodatkowe znaczenie ma fakt, że pływy w tym akwenie są bardzo małe (pływy obserwowane na polskim wybrzeżu wynoszą zaledwie 1 cm). Jednak tylko 12% badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Może to świadczyć o braku wiedzy na temat genezy klifu lub wielkości pływów na Bałtyku. Możliwe, że część uczniów zasugerowała się widoczną na rysunku niszą abrazyjną, kojarząc ją z poziomem fali przypływu.

Całe zadanie poprawnie rozwiązało jedynie 6% uczniów. Na tak słaby wynik główny wpływ miał problem z oceną trzeciego stwierdzenia dotyczącego pływów.

Zadanie zalecane jest do pracy na lekcji.

Słowa kluczowe

erozja | klif | morze

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.