Geografia

Wiązka zadań

Podróż marzeń

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Wybrane państwa Europy
Opracowanie własne M. Figa  wg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/
BlankMap-Europe-v5.png/800px-BlankMap-Europe-v5.png

 

Planując podróż marzeń, uczniowie wypisali atrakcje turystyczne, które mogą spotkać w państwach europejskich leżących na podobnej długości geograficznej (Norwegia, Niemcy, Włochy):

  • najwyższe góry Europy
  • dnie i noce polarne
  • gorące i suche lato
  • nadmorskie plaże.

 Zaznacz dla każdego z państw odpowiednią liczbę atrakcji państw spośród wymienionych a zadaniu.

  Kraj Liczba atrakcji
1. Norwegia `square` jedna / `square` dwie / `square` trzy / `square` cztery
2. Niemcy `square` jedna / `square` dwie / `square` trzy / `square` cztery
3. Włochy `square` jedna / `square` dwie / `square` trzy / `square` cztery

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - dwie,   

2 - dwie,   

3 - trzy

Wymaganie ogólne

3.1 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca.
3.2 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności geograficzne w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska.
4.1 Kształtowanie postaw. Uczeń rozwija w sobie ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą i światem.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie sprawdza u uczniów znajomość mapy politycznej Europy oraz umiejętność skojarzenia położenia geograficznego wybranych krajów z charakterystycznymi cechami środowiska przyrodniczego. Treść zadania dotyczy planowania podróży marzeń, dzięki czemu ma charakter praktyczny, a dodatkowo wydaje się, że jest to temat ciekawy dla uczniów.

Aby rozwiązać zadanie, uczeń powinien najpierw rozpoznać przedstawione na mapie kraje. Niezbędna jest do tego znajomość mapy politycznej Europy ( stanowi to wymóg szczegółowej podstawy programowej – punkt 9.1). Kolejnym krokiem jest przypisanie wymienionych cech środowiska przyrodniczego, uznawanych za atrakcje turystyczne, poszczególnym krajom.

Pierwszą taką cechą (atrakcją turystyczną) jest obecność na terytorium kraju „najwyższych gór Europy”. Uczeń powinien wskazać Alpy, a następnie orientacyjnie umiejscowić je na mapie. Jest to pewna trudność, aczkolwiek jeżeli uczeń pamięta,  w których krajach dużą część terenu zajmują Alpy, może próbować odtworzyć położenie tego łańcucha górskiego poprzez odnalezienie krajów typowo alpejskich (Szwajcaria, Austria). Z porównania położenia gór i wskazanych w zadaniu krajów uczeń powinien  wyciągnąć wniosek, że ta cecha występuje na obszarze Włoch (północna część kraju) oraz Niemiec (południowa część kraju).

Kolejną cechą jest występowanie zjawiska „dni i nocy polarnych”. Zjawisko to obserwujemy poza kołem polarnym. Na biegunie noc polarna trwa 6 miesięcy. Pomocą przy odpowiedzi może być skojarzenie obszarów polarnych z północną częścią Europy. Uczeń powinien połączyć to zjawisko z jedynym spośród prezentowanych w zadaniu trzech krajów leżącym częściowo poza kołem podbiegunowym – Norwegią. W tym punkcie dodatkowo sprawdzamy opanowanie przez uczniów tematyki związanej z punktem 2.3. wymogów szczegółowych podstawy programowej (Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa. Uczeń podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku.).

Trzecią cechą sprzyjającą rozwojowi turystyki jest „gorące i suche lato”. Obserwować je można na obszarze Włoch, położnych w strefie klimatu śródziemnomorskiego, z charakterystycznym suchym i gorącym latem. Obszary Niemiec i Norwegii nie odznaczają się tak wysokimi temperaturami, również opady atmosferyczne w okresie letnim są tam większe.

Ostatnią z wymienionych cech środowiska, najłatwiejszą do zweryfikowania, jest obecność nadmorskich plaż. Wystarczy analiza mapy aby stwierdzić, że wszystkie z wymienionych krajów mają dostęp do morza. Choć nie można z całą pewnością powiedzieć, że plaże w tych krajach są jednakowo liczne i atrakcyjne, to jednak  tego rodzaju atrakcja dla turystów istnieje na obszarze każdego z nich.

Po przeanalizowaniu wszystkich wymienionych w zadaniu cech środowiska uczeń może wskazać prawidłową odpowiedź. W przypadku Norwegii prawidłową odpowiedzią  jest wskazanie liczby dwóch atrakcji turystycznych. Taką odpowiedź wybrało 48,5% spośród 136 uczniów trzeciej klasy gimnazjum.  Drugiemu z państw, Niemcom również należało przyporządkować dwie atrakcje turystyczne. Podobnego zdania było 43,4% spośród badanych uczniów. Najbogatszym w podane w zadaniu atrakcje  obszarem odznaczają się Włochy, dla których prawidłową odpowiedzią jest liczba trzy. Takiej odpowiedzi udzieliło 56,6% spośród badanych uczniów.

 Chociaż w poszczególnych częściach uczniowie dobrze radzili sobie z odpowiedziami, to poprawnie całe zadanie rozwiązało niewiele osób – 11,8% spośród badanych uczniów. Rozwiązując zadanie w trakcie lekcji, warto przemyśleć rozwinięcie treści o kolejne państwa lub kolejne atrakcje turystyczne.

Słowa kluczowe

Europa | wycieczka

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.