Geografia

Wiązka zadań

Świąteczne wyspy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Na Ziemi istnieje tylko jedna Wyspa Wielkanocna, ale aż dwie Wyspy Bożego Narodzenia (jedna z nich nosi też inną nazwę – Kiritimati). Ich położenie na tle stref oświetlenia Ziemi pokazuje Ryc. 1.

Ryc. 1. Wybrane wyspy na tle stref oświetlenia Ziemi

Źródło: Opracowanie M. Figa

Zaznacz wyspy, dla których prawdziwe są zawarte w tabeli informacje.

  Informacja

Wyspa

Wielkanocna

Bożego Narodzenia Bożego Narodzenia (Kiritimati)
1. Cały rok każdy dzień taki sam, koło 6 rano słońce wschodzi i koło 18 wieczorem zachodzi. `square` A. `square` B. `square` C.
2. Jest tu największa różnica w długości trwania dnia i nocy. `square` A. `square` B. `square` C.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - C,

2. - A.

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
3.1 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca.

Wymaganie szczegółowe

1.6. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na mapie.
2.2. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa. Uczeń posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, czas słoneczny, czas strefowy.

Komentarz

W zadaniu na schematycznym rysunku przedstawione jest położenie trzech wysp, których nazwy kojarzą się ze świętami: Wyspy Wielkanocnej, Wyspy Bożego Narodzenia oraz drugiej Wyspy Bożego Narodzenia, zwanej Kiritimati. Rozwiązując to zadanie, uczeń musi ocenić konsekwencje tego położenia dla długości trwania dnia i nocy.

Zadanie przetestowano na grupie 164 uczniów III klasy gimnazjum. Wszystkich uczniów biorących udział w badaniu podzielono w zależności od uzyskanego wyniku na sześć grup o równej liczebności.

W pierwszej części zadania, aby udzielić prawidłowej odpowiedzi, uczeń powinien przypomnieć sobie oświetlenie Ziemi. Musi wyciągnąć wniosek, że taka sama długość dnia i nocy występuje zawsze, bez względu na porę roku, na równiku. Idąc tym tokiem rozumowania, powinien wskazać Kiritimati. Takiej odpowiedzi udzieliło 45% uczniów piszących test. Poprawnie zaznaczali przede wszystkim uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów z całego testu.

W drugiej części zadania, aby zaznaczyć prawidłową odpowiedź, należy stwierdzić, czy różnica w długości trwania dnia i nocy jest większa w strefie międzyzwrotnikowej czy umiarkowanej. I znowu należy przypomnieć sobie rysunki oświetlenia Ziemi w dniach przesileń letniego i zimowego, ponieważ wtedy występują różnice w długości trwania dnia na różnych obszarach Ziemi lub prawidłowość dotycząca długości trwania dnia i nocy – na równiku dzień jest zawsze równy nocy, im dalej od równika w kierunku kół podbiegunowych, tym różnice większe. W tych dniach tylko na równiku dzień jest równy nocy, na pozostałych występują różnice. Poprawną odpowiedź zaznaczyło 67% badanych uczniów.

Zadanie bardzo dobrze różnicuje grupę badanych. Uczniowie, którzy uzyskiwali największą liczbę punktów z całego badania, najczęściej poprawnie wykonywali to zadanie, uczniowie z najsłabszymi wynikami najczęściej wybierali błędne odpowiedzi. Całe zadanie poprawnie rozwiązało 44,5% badanych uczniów, czyli niemal wszyscy, którzy wskazali prawidłową odpowiedź w części pierwszej, nie popełnili błędu w części drugiej.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.