Geografia

Wiązka zadań

Londyn i Paryż

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Rysunki poniżej przedstawiają centra dwóch dużych, europejskich miast oraz przepływające przez nie rzeki. Jedna z tych rzek to Tamiza przepływająca przez Londyn, a druga – Sekwana płynąca przez Paryż.

 

 Autor: Dominik Marszał


Oceń prawdziwość stwierdzeń zawartych w tabeli.

  Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
1. Oba miasta leżą na terenie nizinnym, ponieważ bieg rzek jest kręty. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. W obu miastach rzeki płyną w tym samym kierunku. `square` Prawda / `square` Fałsz
3. Na rysunku A widoczne jest centrum Londynu. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - Prawda

2 - Fałsz

3 - Fałsz

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

9.7. Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka. Uczeń przedstawia główne cechy położenia, wielkości, układu przestrzennego oraz znaczenie Paryża lub Londynu jako światowej metropolii.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność interpretacji materiału źródłowego ora przekrojową wiedzę z różnych działów geografii. We wstępie do zadania zamieszczono dwie grafiki przedstawiające schematycznie położenie Londynu i Paryża nad rzekami: Tamizą i Sekwaną. Na ich podstawie uczeń powinien ocenić prawdziwość trzech stwierdzeń dotyczących ich lokalizacji i identyfikacji. Zadanie zostało sprawdzone na grupie 154 uczniów klasy III gimnazjum

W pierwszej części zadania uczeń powinien odwołać się do wiedzy dotyczącej charakterystycznych cech budowy doliny rzecznej. Rzeki górskie, w związku z dużym spadkiem płyną szybko i najprostszą drogą, rzeki płynące na równinnych nizinach charakteryzują się wolniejszym, spokojniejszym nurtem i dlatego meandrują. Na obu rysunkach dolina rzeki cechuje się zakolami, stąd wniosek że zdanie jest prawdziwe, obie rzeki płynął na terenach równinnych (w obu przypadkach są to również obszary nizinne). Właściwej odpowiedzi udzieliło 60% uczniów.

W drugiej części zadania uczeń powinien określić, czy obie rzeki płyną w tym samym kierunku. Oba schematy są zorientowane względem kierunku północnego, wskazywanego przez strzałkę w prawych górnych rogach obu mapek. Na schematach zaznaczony jest także kierunek płynięcia rzek. Z oznaczeń wynika, że rzeka na schemacie A płynie na północny-zachód, na schemacie B na wschód (rzeki płyną w przeciwnych kierunkach), stąd wniosek że stwierdzenie jest fałszywe. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 91% uczniów biorących udział w badaniu.

W trzeciej części zadania uczeń powinien rozpoznać czy na schemacie A przedstawiony jest Londyn. Ta część zadania sprawdza znajomość mapy Europy (znajomość położenia geograficznego dwóch wielkich miast – Londynu i Paryża). Uczeń powinien przypomnieć sobie jak położony jest Londyn względem ujścia rzeki (na odcinku ujściowym rzeka zazwyczaj ma szersze koryto). Ponieważ Londyn znajduje blisko ujścia Tamizy, która uchodzi do, leżącej na wschód od miasta, Cieśniny Kaletańskiej, właściwy jest schemat B. Stwierdzenie jest więc fałszywe. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 44% uczniów biorących udział w badaniu. Mimo wyraźnego odniesienia w punkcie 9.7 szczegółowych wymagań podstawy programowej do położenia obu metropolii, uczniom wskazanie prawidłowej odpowiedzi sprawiło problem. Możliwe, ze podczas omawiania tego tematu brakuje pracy z mapą, a uczniowie koncentrują się na omawianiu znaczenia gospodarczego obu miast.

Całe zadanie poprawnie rozwiązało 27% uczniów. Z rozkładu rozwiązań w poszczególnych częściach zadania wynika, że uczniowie bardzo dobrze radzą sobie z ćwiczoną już od szkoły podstawowej umiejętnością określania kierunków geograficznych oraz orientacją na mapie, słabsza jest natomiast znajomość mapy politycznej Europy.

Słowa kluczowe

Londyn | Paryż

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.