Geografia

Wiązka zadań

Warunki przyrodnicze Austrii

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Warunki przyrodnicze, liczne zabytki architektury w połączeniu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną przyczyniły się do tego, że Austria jest znanym krajem turystycznym. Dochody z turystyki w tym kraju w przeliczeniu na mieszkańca należą do jednych z najwyższych w Europie.

W poniższych wierszach zaznacz właściwe słowa, tak aby powstało prawdziwe zdanie.

(1) Austria, która jest krajem 

`square` A. alpejskim,

`square` B. skandynawskim,

`square` C. śródziemnomorskim,

(2) dzięki warunkom przyrodniczym, w tym dzięki temu, że ponad połowę terenu zajmują

`square` A. góry,

`square` B. pojezierza,

`square` C. plaże,

(3) powszechnie znana jest z rozwiniętej bazy dla 

`square` A. turystyki morskiej.

`square` B. narciarstwa.

`square` C. żeglarstwa śródlądowego.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - A.,

2. - A.,

3. - B.

Wymaganie ogólne

2.2 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej)
2.3 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń rozumie wzajemne relacje przyroda-człowiek.
2.4 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi.

Wymaganie szczegółowe

9.8. Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka. Uczeń wykazuje wpływ gór na cechy środowiska przyrodniczego oraz gospodarkę krajów alpejskich.

Komentarz

Zadanie sprawdza u uczniów umiejętność dostrzegania i rozumienia związków przyczynowo-skutkowych. Do jego rozwiązania jest potrzebna podstawowa znajomość mapy politycznej Europy i położenia geograficznego Austrii, w tym jej górskiego (alpejskiego) charakteru. Kolejne części zadania sprawdzają, czy uczeń dokonuje konsekwentnych wyborów, logicznie wynikających z kontekstu.

W pierwszej części uczeń powinien określić przynależność Austrii do jednej z trzech grup krajów. Znajomość położenia tego kraju (centralna część Europy) pozwala wykluczyć kraje skandynawskie (północna część Europy) i śródziemnomorskie (południowa część Europy). Prawidłowa odpowiedź wiąże Austrię z grupą krajów alpejskich (A). Podobnie wskazało 60,7% spośród 163 uczniów III klasy gimnazjum, którym zaprezentowano to zadanie. Około 22,7% uczniów wskazało, że Austria należy do grupy państw skandynawskich. Pomyłka ta może być związana z pewnymi podobieństwami klimatycznymi obu regionów, często ukazywanymi w telewizji (np. w trakcie zimowych skoków narciarskich relacje z państw skandynawskich, ale także Austrii i Niemiec). Zdecydowanie najmniej liczna grupa uczniów (16%) powiązała Austrię z krajami śródziemnomorskimi. Być może o takim wyborze zdecydowała kwestia bezpośredniego sąsiedztwa z krajem typowo śródziemnomorskim – Włochami.

W drugiej części zadania uczeń, po wcześniej dokonanym wyborze regionu, powinien wskazać, jakie warunki przyrodnicze określają charakter Austrii. Co prawda w Austrii jeziora też są liczne, a największe z nich Jezioro Bodeńskie ma ponad 500 km2, to jednak pojezierza nie zajmują ponad połowy powierzchni tego kraju. Pojezierza są charakterystyczne dla części Skandynawii (Pojezierze Fińskie). Taką odpowiedź (B) wybrało 11,7% badanych uczniów. Jest to znacznie mniejsza grupa osób niż przy wcześniej dokonanym wyborze dotyczącym regionu skandynawskiego. Plaże, chociaż najsilniej kojarzą się z regionem śródziemnomorskim, występują w krajach wszystkich wymienionych regionów, jednak w żadnym z nich nie zajmują ponad połowy terytorium. Takiego wyboru (C) dokonało 16% badanych uczniów, czyli dokładnie tyle samo osób, ile w pierwszej części wskazało na region śródziemnomorski. Szczegółowa analiza pozwoliła jednak na stwierdzenie, że nie byli to dokładnie ci sami uczniowie. Najczęściej wybieraną była odpowiedź poprawna A - „góry” (71,8% badanych uczniów). Uczniowie częściej wskazywali tę odpowiedź, niż region alpejski w pierwszej części zadania. Może to wynikać z faktu, że większość krajów wszystkich trzech regionów (poza nielicznymi wyjątkami - Finlandia) to kraje, w których krajobrazie dominują góry.

Trzecia część zadania pozwala na określenie, czy uczeń dostrzega i rozumie związek przyczynowo-skutkowy między warunkami przyrodniczymi a rozwijającą się formą turystyki.

Turystyka morska nie ma możliwości rozwoju w kraju śródlądowym, jakim jest Austria. Taką odpowiedź (A) wybrało 16,6% badanych uczniów. Można przypuszczać, że uczniowie ci nie znali położenia geograficznego Austrii i część z nich konsekwentnie dokonywała wyborów związanych z regionem śródziemnomorskim. Żeglarstwo śródlądowe (C), które można było powiązać z pojezierzami i regionem skandynawskim, wskazało również 16,5% badanych uczniów. Mimo obecności w Austrii dużych jezior i dwóch pojezierzy, żegluga śródlądowa nie jest typem turystyki najpowszechniej kojarzonym z tym krajem. Najczęściej wybieraną była odpowiedź poprawna B – „narciarstwo” (66,3% badanych uczniów). Odpowiedź ta częściowo wynikała z wyborów uczniów we wcześniejszych częściach zadaniach.

Całe zadanie okazało się łatwe dla uczniów. Poprawnie rozwiązało je 56,4%spośród badanych gimnazjalistów. Na wysoką rozwiązywalność zadania miała prawdopodobnie wpływ powszechność, a przez to znajomość, reklam oferty turystycznej Austrii. Zadanie bardzo dobrze różnicowało uczniów.

 

Słowa kluczowe

Austria | warunki przyrodnicze

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.