Historia

Wiązka zadań

Kampania 1410

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Umiejętność analizy mapy należy do najważniejszych umiejętności, jakie powinien wynieść z lekcji historii uczeń. Kluczowe dla wykonania zadań, znajdujących się w wiązce jest połączenie umiejętności pozyskiwania informacji z mapy i wyciągania na ich podstawie wniosków. Materiałem wyjściowym jest mapa przedstawiająca doskonale znane uczniowi wydarzenia - Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim z lat 1409-1411. Powiększenie fragmentu mapy sprawia, że w istocie mamy tutaj do czynienia z dwiema mapami, ukazującymi ten sam obszar, ale w różnej skali.

Przeanalizuj mapę, na której ukazano działania wojenne w 1410 roku i wykonaj zadania.

 kamoania1410

Na podstawie: Pomocnik historyczny Polityki - 1410 Grunwald. Ostatnia wielka bitwa rycerskiej Europy. Wydanie specjalne, nr 4, Warszawa 2010, s. 99.

Zadanie 1

Wojska polsko-litewskie wyznaczyły swoje główne miejsce koncentracji

A. na Rusi.

B. na Mazowszu.

C. w Małopolsce.

D. w Wielkopolsce.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

15.2 Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Jagiellonów.

Komentarz

Zadanie to jest typowym przykładem ćwiczenia sprawdzającego umiejętność czytania mapy i jej legendy. Żeby poprawnie je wykonać uczeń musi odczytać, w jaki sposób zaznaczone są na mapie miejsca koncentracji i kierunki działań wojsk polsko-litewskich, a następnie wywnioskować, gdzie znajdowało się miejsce spotkanie wojsk koronnych i litewskich. Nazwę krainy geograficznej, w której doszło do tego spotkania uczeń może odczytać z mapy. Ewentualne błędy we wskazaniu poprawnej odpowiedzi mogą wynikać z tego, że uczniowie pomylą miejsce głównej koncentracji z punktami koncentracji wojsk z poszczególnych ziem. 

Słowa kluczowe

mapa | średniowiecze

Zadanie 2

Wskaż na schemacie przedział czasu, w którym odbyła się bitwa pod Grunwaldem.

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

15.2 Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Jagiellonów.

Komentarz

Zadanie to zmusza uczniów do odczytania kolejności wydarzeń z mapy. Do jego poprawnego wykonania potrzebna jest nie tylko podstawowa mapa, ale także jej powiększony fragment. Uczniowie muszą odczytać mapę nie tylko w aspekcie przestrzennym, czego zazwyczaj się od nich oczekuje, ale także w aspekcie czasowym, co w przypadku ćwiczeń z mapą ma miejsce stosunkowo rzadko. Do rozwiązania tego zadania potrzebne jest odnalezienie na mapie Grunwaldu, miejsca głównej koncentracji wojsk polsko-litewskich, granicy między Polską a Państwem Krzyżackim oraz Malborka.

Słabą stroną ucznia wybierającego odpowiedź A jest myślenie przyczynowo-skutkowe. Wybór odpowiedzi B może sugerować, że uczeń niewłaściwie zidentyfikował granicę między Polską a Państwem Zakonnym, natomiast wskazanie odpowiedzi D może świadczyć, że uczeń niewłaściwie odczytuje informacje zawarte na mapie (np. kierunek marszu wojsk).

Słowa kluczowe

mapa | średniowiecze

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.