Geografia

Wiązka zadań

Małe miasta

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Małe jest piękne! Pod takim hasłem gimnazjaliści z najmniejszych miast polskich postanowili promować swoje miejscowości. Statystyczne rekordy zebrali w tabeli. Na mapie oznaczyli położenie miast, a przez zakreskowanie wyróżnili województwa, w których są one położone.

Dane wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Polsce_%28statystyki%29

Mapa opr. własne IBE wg  http://pl.wikipedia.org/

Zadanie 1

Oceń prawdziwość zdań dotyczących przedstawionych w tabeli miast.

  Zdanie Prawda czy fałsz?
1. Im większą powierzchnię zajmuje miasto, tym więcej ma mieszkańców. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Gęstość zaludnienia jest tym większa, im więcej mieszkańców liczy miasto. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1.- Fałsz,

2. -Fałsz

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
2.1 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.

Wymaganie szczegółowe

5.6. Ludność Polski. Uczeń analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce i zamieszkiwanym regionie.

Komentarz

Zadanie jest pierwszym zadaniem z wiązki, która dotyczy czterech miast o najmniejszej liczbie ludności w Polsce. Uczeń ma do dyspozycji tabelę  zawierającą podstawowe informacje o wybranych miastach oraz mapę, na której zaznaczono ich położenie.

Zadanie sprawdza umiejętność odczytywania informacji z materiału źródłowego, w tym przypadku tabeli i wysnuwania prostych wniosków.

W obu wierszach uczeń ma zaznaczyć, czy przytoczone stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Ważne jest to, że zadanie ma być rozwiązywane tylko na podstawie tabeli, a nie wiadomości uczniów o innych miastach. Zostało to wyraźnie zaznaczone w poleceniu. Wiersz pierwszy dotyczy zależności wielkości miasta od liczby ludności. Po przeanalizowaniu tabeli uczeń ma wskazać, czy wraz ze wzrostem powierzchni zajmowanej przez miasto, wzrasta liczba ludzi w nim mieszkających. Jest to stwierdzenie fałszywe – największa powierzchniowo miejscowość, czyli Suraż, nie jest najludniejszym miastem.  Polecenie to nie powinno sprawić uczniom trudności, szczególnie, że miasta w tabeli zostały uszeregowane według liczby ludności.

Kolejne stwierdzenie dotyczy zależności między liczbą ludności a gęstością zaludnienia. Po analizie tabeli uczeń ma odpowiedzieć, czy „gęstość zaludnienia jest tym większa, im więcej mieszkańców liczy miasto”. Stwierdzenie to jest fałszywe, ponieważ np. miasto Działoszyce, charakteryzujące się największą gęstością zaludnienia, nie liczy najwięcej mieszkańców spośród prezentowanych. Aby wskazać prawidłową odpowiedź w tym stwierdzeniu uczeń nie musi znać definicji gęstości zaludnienia, ponieważ wszystkie informacje odczytuje z tabeli.

Całe zadanie nie powinno sprawić uczniom większych trudności i może być wykorzystane zarówno na lekcji jak i na sprawdzianie. Można poprosić uczniów o przygotowanie podobnej tabeli dla miejscowości, w której mieszkają uczniowie i kilku miejscowości o podobnej liczbie ludności. Dane do tej tabeli uczniowie mogą znaleźć w Internecie. Dzięki temu, można będzie zauważyć, że opisane stwierdzenia dotyczą nie tylko wymienionych czterech miast, ale wszystkich miejscowości (miast).

Słowa kluczowe

miasta | Polska

Zadanie 2

Wskaż właściwą przynależność administracyjną miast.

(1)   Nowe Warpno leży w województwie

`square` A.  zachodniopomorskim.

`square` B.  pomorskim.

`square` C.  gdańskim.

(2)   Suraż leży w województwie

`square` A.  warmińsko-mazurskim.

`square` B.  małopolskim.

`square` C.  podlaskim.

(3)   Działoszyce leżą w województwie

`square` A.  łódzkim.

`square` B.  kieleckim.

`square` C.  świętokrzyskim.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - A

2. - C

3. - C.

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

4.1. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski. Uczeń charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie własnego regionu w Polsce oraz położenie Polski na świecie i w Europie.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność odczytywania informacji zawartych na mapie tematycznej. Do poprawnego rozwiązania zadania konieczna jest znajomości mapy administracyjnej Polski – uczeń ma powiązać dane miasto z województwem, w którym jest ono położone.

Zadanie to jest ciekawym przykładem sprawdzenia wiadomości, np. podczas lekcji powtórzeniowej lub na sprawdzianie,  z zakresu mapy administracyjnej Polski. Uczniowie nie tylko rozwiązują dane zadanie, ale też poznają nowe informacje o miastach w Polsce.

Słowa kluczowe

miasta | Polska

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.