Biologia

Wiązka zadań

Cholesterol

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Cholesterol występuje we wszystkich komórkach ciała człowieka. Częściowo jest dostarczany z pokarmem, ale głównie jest wytwarzany w organizmie. Transportem cholesterolu zajmują się specjalne białka, które tworzą z cholesterolem dwa kompleksy: HDL, nazywany potocznie „dobrym” cholesterolem oraz LDL – określany jako „zły” cholesterol. HDL transportuje cholesterol z tkanek do wątroby, natomiast LDL – z wątroby do tkanek. Nadmiar cholesterolu jest szkodliwy, gdyż związek ten odkłada się w tętnicach różnych narządów i może zablokować w nich przepływ krwi. W usuwaniu nadmiaru cholesterolu bierze udział wątroba, która przetwarza cholesterol w kwasy żółciowe.

Zadanie 1

Na podstawie powyższego tekstu i schematu odpowiedz, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe. Uzupełnij poniższą tabelę, zaznaczając Prawda/Fałsz.

  Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
1. Cholesterol we krwi jest niekorzystny i należy dążyć do obniżenia jego poziomu. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Zbyt wysoki poziom LDL może prowadzić do niedokrwienia różnych narządów. `square` Prawda / `square` Fałsz
3. HDL jest nazywany „dobrym cholesterolem” z uwagi na zapobieganie miażdżycy. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - Fałsz

2 - Prawda

3 - Prawda

Wymaganie ogólne

3.3 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie wymaga od ucznia uważnego przeczytania tekstu źródłowego. Z tekstu wynika, że:

  • większość cholesterolu wytwarzana jest w organizmie człowieka, niewielka część jest pobierana z zewnątrz w pokarmie,
  • istnieją dwa „nośniki” cholesterolu – jeden przenosi cholesterol z tkanek do wątroby („dobry”), drugi – z wątroby do tkanek („zły”),
  • nadmiar cholesterolu jest szkodliwy (odkłada się w naczyniach krwionośnych) i dlatego organizm gromadzi go w wątrobie, a następnie wydala na zewnątrz.

Te trzy informacje pozwolą poprawnie rozwiązać to zadanie, to znaczy właściwie ocenić, które z przytoczonych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe.

Stwierdzenie 1 jest fałszywe, ponieważ sam cholesterol nie jest niekorzystny, jest wręcz niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu i jego komórek, przykładowo cholesterol wchodzi w skład błon komórkowych. Zatem nie można uznać za prawdziwe stwierdzenia o jego niekorzystnym działaniu.  Tylko 28% badanych uczniów uznało to stwierdzenie za fałszywe. Możliwe, że nieuważnie przeczytali zdanie lub też posłużyli się krążącym w mediach i wśród ludzi stereotypem o szkodliwości cholesterolu (a nie jego nadmiaru).

Stwierdzenie 2 jest prawdziwe i wynika wprost z tekstu źródłowego – „zły” cholesterol w nadmiarze odkłada się w tętnicach, co może prowadzić do ich niedrożności i niedokrwienia różnych narządów. Tak też zdecydowało 90% badanych.

Stwierdzenie 3 jest prawdziwe. HDL odprowadza cholesterol z tkanek do wątroby, przez co zmniejsza się jego poziom we krwi. W ten sposób przeciwdziała odkładaniu się płytek cholesterolowych na ścianach tętnic, czyli zapobiega miażdżycy. Tak oceniło to stwierdzenie 50% badanych uczniów. Tak niski wynik może brać się z uczniowskiej nieznajomości terminu „miażdżyca”. W podstawie programowej ten termin nie występuje, zatem teoretycznie uczniowie mogli nie wiedzieć, że tworzenie się złogów cholesterolowych na ścianach tętnic to właśnie miażdżyca.

Całe zadanie rozwiązało poprawnie tylko 14% badanych uczniów.

Zadanie można wykorzystać na lekcji o prawidłowej diecie, zwracając uwagę na fakt, że – wbrew powszechnie panującej opinii – sam cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a jedynie jego nadmiar może prowadzić do miażdżycy.

Słowa kluczowe

cholesterol | miażdżyca

Zadanie 2

Zgromadzony w wątrobie cholesterol jest przekształcany chemicznie, a produkty jego przemiany – kwasy żółciowe – zostają następnie usunięte z organizmu. W pierwszym etapie zostają wydzielone z komórek wątroby do przewodów żółciowych, którymi przemieszczają się do dwunastnicy. Dalsze etapy usuwania kwasów żółciowych z organizmu przedstawia poniższy schemat.

 

Uzupełnij schemat usuwania produktów przemiany cholesterolu, wybierając prawidłową kombinację narządów.

`square` A. 1. – jelito cienkie, 2. – pęcherz moczowy

`square` B. 1. – moczowód, 2. – cewka moczowa

`square` C. 1.– jelito cienkie, 2. – jelito grube

`square` D. 1. – żołądek, 2. – pęcherz moczowy

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C.

Wymaganie ogólne

1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.

Wymaganie szczegółowe

6.3.1. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te części (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją.

Komentarz

Zadanie w niekonwencjonalny sposób sprawdza znajomość budowy układu pokarmowego człowieka. W tekście źródłowym znajdują się dwie istotne dla rozwiązania tego zadania  informacje:

  • kwasy żółciowe powstałe w wyniku przekształcenia nadmiaru cholesterolu w wątrobie trafiają przewodami żółciowymi do dwunastnicy,
  • kwasy żółciowe powstałe z nadmiaru cholesterolu usuwane są na zewnątrz organizmu.

Pozostaje zatem pytanie, przez które narządy kwasy trafiają z dwunastnicy na zewnątrz organizmu?

Uczeń, który potrafi rozpoznać na schemacie czy według opisu poszczególne części układu pokarmowego powinien też wiedzieć, w jakiej kolejności występują one po sobie w przewodzie pokarmowym.

Odpowiedź A należy odrzucić jako całkowicie nieprawdziwą, bo nie istnieje połączenie anatomiczne między jelitem cienkim a pęcherzem moczowym, który jest elementem innego układu – wydalniczego.

Odpowiedź B jest jeszcze bardziej nieprawdopodobna, bo dwunastnica nie łączy się z moczowodem, zatem taka droga wydalania kwasów żółciowych jest niemożliwa.

Odpowiedź D zakłada, że zawartość dwunastnicy cofa się do żołądka, a stamtąd trafia do pęcherza moczowego. Zatem miesza (podobnie jak odpowiedzi A i B) narządy dwóch odrębnych układów – wydalniczego i pokarmowego.

Odpowiedź C jest w tym zadaniu odpowiedzią poprawną, którą wybrało jedynie 33% badanych uczniów. Wynik dziwi, tym bardziej, że w treści zadania celowo używano terminu „usuwać” a nie „wydalać”, który jest zarezerwowany dla układu moczowego.

Stosunkowo niski wynik, uzyskany przez badanych uczniów może świadczyć o tym, że radzą sobie oni z budową narządów układu pokarmowego jedynie w sytuacjach standardowych, typowych, trudniej im wykorzystać nawet podstawową wiedzę do rozwiązania zadań nowych, nietypowych.

Zadanie można wykorzystać na lekcjach poświeconych zarówno układowi pokarmowemu, jak i wydalniczemu.

Słowa kluczowe

układ pokarmowy | wątroba

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.