Geografia

Wiązka zadań

Australijskie owce

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

We wszystkich rejonach świata ludzie dostosowują swoją działalność, w tym także chów zwierząt, do panujących w danym miejscu warunków. Nie inaczej dzieje się w Australii. Znane jest nawet powiedzenie: „Australia pędzi do dobrobytu na grzbietach swoich owiec”.

Na podstawie analizy map tematycznych Australii, ocen prawdziwość poniższych stwierdzeń.­­­­­­­­

Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
 1. W Australii hoduje się więcej owiec niż mieszka tam ludzi.  `square` Prawda / `square` Fałsz
 2. W Nowej Południowej Walii miejsca intensywnego chowu owiec pokrywają się z największym zaludnieniem.  `square` Prawda / `square` Fałsz
 3. Tam, gdzie przeważają rzeki stałe, hoduje się więcej owiec, niż na innych terenach. `square`  Prawda / `square` Fałsz


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1- Prawda, 2 – Fałsz , 3- Prawda

Wymaganie ogólne

1.1 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie.
1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

10.4. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Uczeń wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego.

Komentarz

W zadaniu sprawdzana jest umiejętność odczytywania informacji z mapy tematycznej. Na załączonych mapach zaprezentowane zostało rozmieszczenie ludności i owiec w Australii. Obie mapy zostały opracowane metodą kropkową – rozmieszczenie ludności i owiec prezentowane jest za pomocą kropek. Przy określaniu rozmieszczenia owiec zastosowano tylko metodę kropkową, z wagą kropki wynoszącą 100 000, tzn. jedna kropka odpowiada 100 000 owiec. Za to na mapie związanej z ludnością obok kropek zastosowano diagramy kuliste – liczba ludności w miastach została wyrażona za pomocą diagramów, których objętość jest proporcjonalna do liczby ludności. Ludność wiejska została przedstawiona za pomocą kropek, gdzie jedna kropka to 10 000 osób.

Uczeń ma za zadanie porównać obie mapy i na ich podstawie wskazać, czy trzy przytoczone stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe. Pierwsze stwierdzenie dotyczy porównania liczby hodowanych owiec z liczbą ludności zamieszkującą Australię. Analizując obie mapy, uczeń może zauważyć, że na mapie dotyczącej owiec jest więcej kropek, do tego kropki te mają większą wagę. Diagramów, które prezentują liczbę ludności w miastach jest mało, można wyróżnić diagramy tylko dla kilku miast, w większości są to diagramy prezentujące 100 lub 500 tys. mieszkańców. Dlatego też można stwierdzić, że owiec w Australii jest więcej niż ludzi. W ten sposób odpowiedziało 94% gimnazjalistów, którzy rozwiązywali to zadanie.

W kolejnym stwierdzeniu uczeń ma za zdanie porównać zasięg chowu owiec w Nowej Południowej Walii z rozmieszczeniem ludności w tym stanie. Analizując mapy można zauważyć, że ludność zamieszkuje głównie wybrzeża, czyli najbardziej na wschód wysunięte części stanu. Za to największe zagęszczenie owiec występuje w centralnej części Nowej Południowej Walii, w miejscu gdzie przebiegają niższe partie Wielkich Gór Wododziałowych oraz w dolinach rzek Darling i Barwon. Dlatego też omawiając podczas lekcji to zadanie warto w tym miejscu pokazać mapę fizycznogeograficzną Australii, szczególnie, że tylko 37% uczniów właściwie zaznaczyło, że rozmieszczenie owiec w Nowej Południowej Walii nie pokrywa się z rozmieszczeniem ludności w tym stanie. Barwna mapa może pomoc uczniom w odnalezieniu obiektów fizycznogeograficznych.

Ostatnie stwierdzenie dotyczyło chowu owiec w okolicy dużych rzek. Analizując obie mapy można zauważyć, że największe zagęszczenie kropek, oznaczających rozmieszczenie owiec w Australii, związane jest z przebiegiem dużych rzek Darling, Barwon oraz Murray. W ten sposób odpowiedziało 74% uczniów. Omawiając tę część zadania warto zwrócić uwagę na problemy z dostępem do wody słodkiej w Australii oraz to, że wiele rzek na tym kontynencie to rzeki okresowe.

Całe zadanie poprawnie rozwiązało 31% ucznió1)w. Zadanie to warto omówić podczas lekcji dotyczącej warunków przyrodniczych oraz rozwoju gospodarki na terenie Australii. Dobrze skorzystać z dodatkowych map, jak mapa fizycznogeograficzna Australii czy mapy prezentujące stosunki wodne na tym kontynencie.

 

Słowa kluczowe

Australia | mapa | owce

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.