Geografia

Wiązka zadań

Piotr Ekolog

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Piotrek zainteresowany problemami ochrony środowiska zauważył, że po konferencji w Durbanie w mediach szeroko komentowana była rola Polski w emisji gazów cieplarnianych. Chcąc sprawdzić, czy rzeczywiście w porównaniu z Unią Europejską Polska emituje tak wiele tych gazów, szukał odpowiednich danych. Znalazł poniższe zestawienia.

 Struktura produkcji energii elektrycznej w UE 

Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003


Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce

oprac. na podst. , Raport Energia w Polsce Szymon Kuczyński Instytut Technologii Elektronowej, Kraków 2007 

 

Określ czy na podstawie powyższych wykresów mozńa ocenić prawdziwość stwierdzeń Piotrka:

Stwierdzenie Można/Nie mozna
1. Struktura produkcji energii
elektrycznej w Polsce jest bardziej
korzystna dla środowiska niż w UE.
można /` ` nie można
2. Procentowy udział w produkcji
energii elektrycznej paliw
przyczyniających się do zwiększania
ilości gazów cieplarnianych w Polsce i
w UE jest zbliżony.
można / ` `   nie można

3. W strukturze produkcji energii
elektrycznej w Polsce udział węgla
brunatnego jest większy niż w
strukturze krajów UE. 
można /` `  nie możnaOdpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Można., 2. Można., 3. Nie można.

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
2.2 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej)
2.3 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń rozumie wzajemne relacje przyroda-człowiek.

Wymaganie szczegółowe

6.3. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski. Uczeń przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego.

Komentarz

Zadania sprawdza u ucznia umiejętność analizy ilustracji graficznej oraz rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych. Zaproponowane zadanie ma pokazać, w jaki sposób należy interpretować informacje, do których docieramy. Pierwszą trudnością zadania jest fakt, że bohater zadania, Piotrek, nie znalazł dokładnie takich danych, jakich oczekiwał. Nie oznacza to, że innych danych nie ma, ale Piotrek musi wysnuć wnioski tylko na podstawie zgromadzonych informacji. Zadaniem ucznia rozwiązującego zadanie nie jest ocena prawdziwości stwierdzeń Piotrka, ale określenie, czy jego spostrzeżenia są rzeczywiście oparte na zaprezentowanych informacjach.

W pierwszym stwierdzeniu uczeń musi rozstrzygnąć, czy na podstawie przedstawionych wykresów można porównać, w jaki sposób wymienione paliwa oddziaływają na środowisko w Polsce i w całej Europie. Emisja gazów cieplarnianych oddziałuje nie tylko na środowisko w danym kraju czy regionie. Gazy te wpływają na środowisko na całym globie, ponieważ swobodnie się przemieszczają w atmosferze. Elementem najwyraźniej różnicującym strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce i w Europie jest wykorzystanie paliw nuklearnych. Elektrownie jądrowe produkują mniejsze ilości gazów cieplarnianych niż elektrownie konwencjonalne (węglowe, olejowe, gazowe). Uczeń znając konsekwencje ich wykorzystania może ocenić, że korzystniejsza dla środowiska jest struktura produkcji energii elektrycznej w Europie niż w Polsce. A zatem można na podstawie zamieszczonych ilustracji ocenić, że stwierdzenie pierwsze jest nieprawdziwe. Prawidłową odpowiedź „można” zaznaczyło 47,3% spośród 165 uczniów 3 klasy gimnazjum, którym przedstawiono to zadanie.

Na ustosunkowanie się do drugiego stwierdzenia pozwala porównanie wartości procentowych przedstawionych na wykresie, ale tylko tych surowców, które odpowiadają za zwiększanie się ilości gazów cieplarnianych. O ile procentowy udział źródeł odnawialnych w Europie i w Polsce jest porównywalny, to ważna jest tutaj informacja o paliwach nuklearnych. Uczeń musi ocenić, czy ich wykorzystanie jest nie tyle szkodliwe dla całego środowiska, co dla konkretnego jego elementu, czyli składu chemicznego powietrza. Można zatem ocenić prawdziwość drugiego stwierdzenia Piotrka. Podobnego zdania było 30,3% badanych uczniów.

W trzecim stwierdzeniu uczeń musi odpowiedzieć na pytanie, czym są paliwa stałe. Zadanie sprawdza również, czy uczeń wie, że węgiel brunatny nie jest jedynym paliwem stałym. Jeśli paliwem stałym jest nie tylko węgiel brunatny, to na podstawie zaprezentowanej legendy nie można ocenić słuszności stwierdzenia. Odpowiedź negatywna wynika z braku odpowiednich informacji. Podobnego zdania było 27,3% badanych uczniów.

Całe zadanie okazało się dla uczniów trudne. Poprawnie rozwiązało je 9,7% badanych gimnazjalistów. Trudność zadania może wynikać z konstrukcji samego pytania. Uczeń ma za zadanie określić, czy na podstawie przedstawionych danych może potwierdzić dane stwierdzenie lub mu zaprzeczyć. Warto stosować rozwiązania tego typu, aby odejść od schematycznego rozwiązywania testów. Istnieje szansa, że uczniowie będą wtedy bardziej świadomie wybierać odpowiedzi do zadań. 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.