Historia

Wiązka zadań

Haiti

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Opis wiązki zadań

Wiązka opiera się na krótkim, stosunkowo łatwym tekście o charakterze popularnonaukowym. Opisuje on wpływ wojny o niepodległość Haiti na późniejszą sytuację ekonomiczną wyspy. Dla ćwiczenia umiejętności zasadnicze znaczenie ma właściwy dobór materiałów źródłowych. W tym przypadku posługujemy się tekstem opisującym wydarzenia bardzo rzadko omawiane na lekcjach, co ma na celu umożliwienie sprawdzenie kompetencji uczniów z zakresu rozumowania przyczynowo-skutkowego i syntetyzowania treści. 

Na podstawie tekstu wykonaj zadania.

W XVIII Haiti było jednym z najbogatszych krajów w imperium francuskim. Kraj ten dostarczał 60% kawy i 40% cukru konsumowanego w Europie. W 1790 roku, pod wpływem ogłoszonej przez Konstytuantę Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, mieszkańcy Haiti rozpoczęli walkę o niepodległość. Starania te zakończyły się sukcesem: w 1804 r. proklamowano powstanie Cesarstwa Haiti, a dwa lata później - Republiki Haiti. Jednak cena niezależności była ogromna. W zamian za uznanie swojej niepodległości przez Francję, Haiti musiało zapłacić temu krajowi ogromne reparacje*. Ich spłata dokonywała się od 1825 aż do 1947 roku. W 1900 roku koszty te wynosiły rocznie 80% budżetu państwa. Z tego powodu kraj wpadł w ogromne długi.

 na podstawie: http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/historia_12.12.pdf

 *reparacje - tu: odszkodowanie

Zadanie 1.

Rozstrzygnij czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.

   

Prawda

Fałsz

Obecność Francuzów na Haiti była skutkiem prowadzenia przez nich polityki kolonialnej.

   

Rewolucja francuska zainspirowała mieszkańców Haiti do walki o niepodległość.

   


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

P, P

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

28.1 Rewolucja francuska. Uczeń wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej skutki.
32.3 Europa i świat w XIX w. Uczeń wyjaśnia przyczyny i sytuuje w przestrzeni kierunki oraz zasięg ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX w.

Komentarz

Zadanie to sprawdza prostą umiejętność wyszukiwania informacji w tekście i jednocześnie znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii nowożytnej. Jego głównym celem jest sprawdzenie, czy uczeń potrafi dostrzec przyczyny wydarzeń opisywanych w tekście.

W pierwszej części zadania uczeń musi musi dostrzec, że obecność Francuzów na Haiti była skutkiem polityki kolonialnej prowadzonej przez Francję. Wymaga to od niego rozumienia tego terminu i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. W drugiej części zadania uczeń musi ustalić, czy rewolucja francuska wpłynęła na wydarzenia na Haiti. W tym celu powinien przede wszystkim powiązać te wydarzenia ze wspomnianym w tekście ogłoszeniem Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela przez Konstytuantę. Wydarzenie to przedstawiono w tekście, jako bezpośrednią przyczynę wybuchu walk, dlatego jeśli uczeń poprawnie identyfikuje ten dokument nie powinien mieć problemów z poprawnym wykonaniem zadania.

Słowa kluczowe

tekst | XIX w.

Zadanie 2.

Głównym tematem tekstu jest

A. wskazanie źródeł bogactwa Haiti w XVIII wieku.

B. przedstawienie przyczyn wybuchu walk o niepodległość Haiti.

C. opisanie gospodarczych skutków uzyskania niepodległości przez Haiti.

D. opisanie przebiegu działań wojennych w czasie walk o niepodległość Haiti.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

32.4 Europa i świat w XIX w. Uczeń ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej oraz kolonizowanych społeczności i państw.

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń potrafi określić główny temat tekstu. Wybór odpowiedzi niepoprawnej wskazuje, że uczeń ma problemy z syntetyzowaniem treści. Odpowiedzi A i B odwołują się do informacji podanych bezpośrednio w tekście, ale nie stanowiących jego głównego tematu. Wskazanie odpowiedzi D świadczy o dużych problemach z rozumieniem tekstu źródłowego, lub o bardzo niestarannej lekturze (w tekście nie ma żadnych informacji na temat przebiegu działań wojennych).

Słowa kluczowe

tekst | XIX w.

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.