Historia

Wiązka zadań

Starożytne budowle

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Zadania odwołują się do źródła ikonograficznego – wykorzystano fragment obrazu powstałego na fali XVIII-wiecznego zainteresowania starożytnościami. Ukazano na nim wnętrze wyimaginowanej galerii zawierającej płótna przestawiające ruiny rzymskich budowli (Koloseum, kolumnę Trajana, Panteon) oraz inne działa sztuki charakterystyczne dla cywilizacji rzymskiej (sarkofagi, rzeźby, itd.). Źródło to pozwala z jednej strony sprawdzić, jak uczeń radzi sobie z rozpoznawaniem zabytków sztuki antycznej, z drugiej – umożliwia przeprowadzenie podczas lekcji dyskusji na temat zainteresowania antykiem w różnych epokach. Oba zadania tworzą logiczną całość, więc warto wykonywać je łącznie. 

Na podstawie fragmentu XVIII-wiecznego obrazu rozwiąż zadania.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:PanniniMusImagin.jpg dostęp: 9.09.2011

Zadanie 1

W przedstawionym wnętrzu znajdują się obrazy ukazujące zabytki jednego miasta. Wskaż jego nazwę i jeden argument.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Rzym - Koloseum

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.

Komentarz

Zadanie składa się z dwóch elementów: uczeń musi najpierw wskazać, z jakiego miasta pochodzą zabytki przedstawione na obrazach we wnętrzu galerii, a następnie poprawnie określić, który z wymienionych obiektów został faktycznie przedstawiony na jednym z płócien. Taka forma zadania pozwala zweryfikować, na ile uczeń dokonał przemyślanego wyboru. Właściwe rozpoznanie zaprezentowanych obiektów, opiera się przede wszystkim na powiązaniu ich nazw z obrazami, a zatem na elementarnej wiedzy – uczniowie powinni wiedzieć, jak wygląda każda z wymienionych w schemacie budowli. Takie podejście jest typowe dla pracy ze źródłami ikonograficznymi, których właściwe odczytanie zawsze wymaga posługiwania się określonym zasobem informacji (kodem). Proponowane odpowiedzi – choć powiązane ze starożytnością – różnią się jednak na tyle, że uczeń o przeciętnej wiedzy nie powinien mieć trudności z wykonaniem zadania.  Błędne odpowiedzi wskazują, że uczeń nie posiada podstawowych wiadomości na temat sztuki i cywilizacji starożytnej, nie potrafi rozpoznać nawet najbardziej znanych obiektów kultury greckiej, rzymskiej czy bizantyjskiej.

Słowa kluczowe

ikonografia | starożytność

Zadanie 2

Do namalowania przedstawionego obrazu mogło skłonić zainteresowanie

A. sztuką chrześcijańską.

B. kulturą starożytnego Wschodu.

C. sztuką antyczną.

D. architekturą islamu.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

1.2 Chronologia historyczna. Uczeń dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.
23.1 Europa w XVIII w. Uczeń wymienia idee oświecenia i rozpoznaje je w nauce, literaturze, architekturze i sztuce.

Komentarz

W zadaniu tym uczeń musi wskazać, co było przyczyną namalowania zamieszczonego obrazu. Zadanie to można rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na prawidłowym rozpoznaniu, z którego obszaru kulturowego pochodzą przedstawione zabytki – wskazanie dobrej odpowiedzi wymaga podstawowej znajomości sztuki grecko-rzymskiej. Drugi sposób opiera się na znajomości historii kultury – uczeń może wykorzystać informację o dacie namalowania obrazu i – pamiętając, że w XVIII wieku interesowano się sztuką antyczną – wskazać poprawną odpowiedź. 

Słowa kluczowe

ikonografia | starożytność

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.