Historia

Wiązka zadań

Ruiny kościoła w Smolanach

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

W zadaniu wykorzystano zdjęcie ruin kościoła podominikańskiego w Smolanach na Białorusi. Jednym z celów edukacji historycznej w gimnazjum jest zapoznanie uczniów z różnymi stylami architektonicznymi i praktyczna nauka ich rozpoznawania. Nie chodzi jednak o to, by uczeń z pamięci wymianiał cechy charakterystyczne dla danego stylu, lecz by potrafił wiedzę tę wykorzystać, np. na wycieczce szkolnej, podczas zwiedzania różnych, nieznanych wcześniej miejsc i obiektów. W zadaniu wykorzystano zdjęcie budowli mało znanej, stawiając ucznia w sytuacji zbliżonej do opisanej powyżej.
Takie ćwiczenie może przekonać ucznia, że historia jest dyscypliną żywą, a wiedza i umiejętności praktykowane w trakcie lekcji historii przydają się w życiu codziennym.

Przyjrzyj się ilustracjom i rozwiąż zadanie

Ruiny kościoła w Smolanach

http://www.radzima.org/pl/foto/9441.html

Ruina kościoła dominikańskiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Smolanach.

Zadanie

Dokończ poniższe zdanie, wybierając po jednej z odpowiedzi.

Kościół, którego ruiny przedstawiono na fotografii, został zbudowany w stylu
A. romańskim,
B. gotyckim,
C. barokowym,
D. klasycystycznym,

a typowa dla budynków w tym stylu fasada została przedstawiona na rysunku numer

Rysunek do zadania 2.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C. 1.

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

12.3 Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu.
20.5 Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie.
26.4 Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu.

Komentarz

Zadanie to sprawdza, czy uczeń potrafi rozpoznać style architektoniczne. W pierwszej kolejności uczeń powienien dokładnie przyjrzeć się fotografii i dostrzec, że budowla, choć zniszczona, zachowała cechy charaterystyczne dla obiektów barokowych, widoczne szczególnie dobrze na fasadzie. Ma ona typową dla barowych fasad dwukondygnacyjną, rozczłonkowaną elewację oraz dekoracyjne zwieńczenia wież.

W pierwszej części zadania uczeń wskazuje poprawną nazwę stylu. Wybór odpowiedzi błędnej wskazuje na to, że uczeń nie potrafi rozpoznać elementów charakterystycznych dla żadnego z wymienionych w zadaniu stylów.

Druga część zadania jest szczególnie ważna w przypadku, gdy uczeń w zadaniu poprzednim dokonał prawidłowego wyboru, wskazując, że fotografia przedstawia budowlę barokową. Pozwala sprawdzić, czy wskazanie to było wynikiem “sczęśliwego trafu” (uczeń dobrze “strzelkił”) czy też rzeczywistej znajomości zagadnienia tj. cech charakterystycznych dla barokowej architektury sakralnej.
Na wykorzystanych w tej części zadania ilustracjach przedstawiono fasady zawierające cechy typowe dla stylów wymienionych w części pierwszej. Może więc się zdarzyć sytuacja, że uczeń uzna, ze kościół w Smolanach to budowla gotycka i powiąże ją z gotycka fasadą. Taki wybór również świadczy o zasadniczych problemach z identyfikacją cech stylowych.
Trudność w poprawnym rozwiązaniu tego zadania polegać może polegać na tym, że fasada koscioła w Solanach nie odpowiada idealnie ‘wzorcowej” barokowej fasadzie przedstawionej na rysunku. Zwieńczona jest dwiema wieżami, których nie posiada fronton świątyni wzorowanej na kościele Il Gesu w Rzymie. Zdjęcie kościoła Il Gesu lub schemat jego fasady pojawia się w niemal każdym podręczniku i dlatego uczeń powinien skojarzyć rysunek z zadania z odpowiednią epoką.
Nawet jeśli tego nie uczynił (a dobrze zidentyfikował barok w poprzedniej części)powinien lkatwo znaleźć cechy wspólne kościoła dla w Smolanach oraz obiektu przedstawionego na schemacie (rozczłonkowanie fasady, podział na kondygnacje, faliste zwieńczenia, dekoracyjność).

Dla ucznia nie zwracającego uwagi na szczegóły kusząca może się wydawać fasada 3., bowiem tylko ona posiada wieże. Uczeń więc może, zamiast przyjrzeć się innym bardzo charakterystycznym dla gotyku elementom, wybrać tę fasadę tylko ze względu na obecność wież.
Obie części zadania powinny być oceniane wspólnie.

Słowa kluczowe

ikonografia | nowożytność

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.