Historia

Wiązka zadań

Rewolucja przemysłowa

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka ta ukazała się w 2010 roku w informatorze gimnazjalnym.

Umiejętność pracy ze źródłami statystycznymi powinna stanowić jedną z kompetencji absolwenta gimnazjum. Umiejętność tę można kształtować na lekcjach dotyczących bardzo różnych tematów, jednak szczególnie zasadne wydaje się posługiwanie źródłami statystycznymi na lekcjach z historii gospodarki. W wiązce zamieszczono kilka wykresów ukazujących strukturę zatrudnienia w wybranych państwach Europy pod koniec XIX wieku, które stanowią punkt wyjścia do pytań o skutki rewolucji przemysłowej.

Na podstawie diagramów wykonaj zadania.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY POD KONIEC XIX w.

rewolucja

Na podstawie: Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. Stefan Kieniewicz, Warszawa 1977.

Zadanie 1

Z diagramów wynika, że następstwa rewolucji przemysłowej w najmniejszym stopniu objęły

A. Francję.

B. Rosję.

C. Wielką Brytanią.

D. Niemcy.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

1.2 Chronologia historyczna. Uczeń dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

31.4 Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych.

Komentarz

W zadaniu tym sprawdzamy znajomość podstawowej faktografii na temat rewolucji przemysłowej i elementarne umiejętności z zakresu analizy materiałów statystycznych. Uczeń w pierwszej kolejności musi zrozumieć, że następstwa rewolucji przemysłowej to przede wszystkim wzrost liczby osób pracujących w produkcji i handlu, a rozwój fabryk i transportu wpływał również na wzrost zatrudnienia w górnictwie. Następnie tę wiedzę powinien wykorzystać do analizy diagramów, w których należy powiązać rewolucję przemysłową z rozwojem przemysłu, handlu i górnictwa a oddzielić od rolnictwa i innych gałęzi gospodarki. Jeśli uczeń poprawnie odczyta diagramy i dysponuje podstawową wiedzą nie powienien mieć trudności ze wskazaniem dobrej odpowiedzi.

Słowa kluczowe

statystyka | XIX w.

Zadanie 2

Na podstawie wszystkich diagramów można stwierdzić, że pod koniec XIX wieku

A. wskazane kraje miały podobny udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia.

B. przemysł, górnictwo i handel miały największy udział w gospodarce kraju, w którym rozpoczęła się rewolucja przemysłowa.

C. najwyższy stopień uprzemysłowienia wykazywały kraje Europy Wschodniej.

D. we wszystkich krajach, które dokonały rozbioru Polski, dominowało zatrudnienie w rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

31.4 Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych.

Komentarz

Do poprawnego rozwiązania tego zadania wymagana jest od ucznia znajomość podstawowych wiadomości z lekcji historii: w którym państwie rozpoczęła się rewolucja przemysłowa oraz które państwa dokonały zaboru ziem polskich. Uczeń również musi zidentyfikować kraje Europy Wschodniej.

Zadanie to wymaga od uczniów wyższych kompetencji z zakresu analizy diagramów i formułowania wniosków, gdyż większość stwierdzeń odnosi się do kilku wykresów. Uczeń musi zatem kolejno odczytać odpowiednie wykresy i zastanowić się, czy proponowane stwierdzenia są prawdziwe w kontekście źródła.

Jeśli uczeń wskazał błędną odpowiedź możemy założyć, że nie poradził sobie z odczytaniem i przetworzeniem dużej liczby informacji. Inną przyczyną może być brak znajomość podstawowych pojęć np. „stopień uprzemysłowienia”.

Słowa kluczowe

statystyka | tekst

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.