Historia

Wiązka zadań

Początki panowania Kazimierza Wielkiego

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Prezentowane zadanie sprawdza, czy uczniowie orientują się w podziałach geograficznych ziem polskich i potrafią powiązać ich historyczne (ale także - współczesne) nazwy z konkretnymi obszarami na mapie. Pretekstem do takiej operacji jest mapa, na której ukazano ziemie polskie za czasów Kazimierza Wielkiego. Materiał źródłowy odznacza się dużą czytelnością i może stanowić podstawę do kolejnych, analogicznych ćwiczeń.

Na podstawie mapy wykonaj zadanie.

CKE, Arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową. Historia. Kwiecień 2013.

Zadanie

Kazimierz Wielki rozpoczął swoje panowanie posiadając władzę nad

A. Mazowszem i  Śląskiem.

B. Małopolską i Wielkopolską.

C. Pomorzem i Mazowszem.

D. Śląskiem i Małopolską.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

14.5 Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej.

Komentarz

Prawidłowe rozwiązanie zadania wymaga przede wszystkim prawidłowego odczytania informacji zawartych w legendzie mapy. Stosunkowo łatwo można dowiedzieć się z nich, że ziemie, które posiadał Kazimierz Wielki w momencie, w którym zaczynał swoje panowanie oznaczono na mapie kolorem białym. Warto odnotować, że ustalenie tego faktu nie wymaga znajomości daty, w której Kazimierz rozpoczął swoje rządy, jako że w materiale wprost stwierdzono, że ziemie te zostały przez władcę odziedziczone. Właściwa trudność zadania polega zatem przede wszystkim na prawidłowym nazwaniu tych terenów, z czym - jak wiadomo z wcześniejszych egzaminów gimnazjalnych i badań IBE - uczniowie mają wyraźne problemy. Warto jednak odnotować, że w tym wypadku na mapie oznaczono Mazowsze, a zatem uczeń, który zaangażuje się w analizę źródła nie powinien mieć większych trudności z odrzuceniem dwóch odpowiedzi (A i C). Nieobecne na mapie są natomiast nazwy pozostałych dzielnic pojawiających się w zaproponowanych odpowiedziach. Wskazanie poprawnej odpowiedzi powinno zatem bazować wiadomościach posiadanych przez ucznia, przy czym - co warto podkreślić - wiadomości te mają charakter zarówno elementarny jak i użytkowy (średniowieczne nazwy ziem/województw stosunkowo dobrze odpowiadają ich współczesnym odpowiednikom). Zaproponowane zadanie powinno stanowić wstęp do dalszej rozmowy z uczniami, w trakcie której należałoby ustalić, czy uczniowie faktycznie odróżniają Małopolskę od Wielkopolski, a także, czy potrafią wskazać położenie pozostałych (ważniejszych) ziem.

Słowa kluczowe

mapa | średniowiecze

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.