Historia

Wiązka zadań

Herb Chełmna

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z trzech zadań, w których odwołano się do staropolskiej fraszki opisującej herb Chełmna - najstarszego miasta w Prusach i jednocześnie pierwszej stolicy państwa krzyżackiego. Materiał może być zaskakujący dla ucznia z kilku powodów. Przede wszystkim jest to stosunkowo rzadko wykorzystywany tekst literacki, ponadto utwór jest pisany językiem staropolskim, a dodatkowo dotyczy tematu, który nie pojawia się na lekcjach historii (historia Chełmna). Zastosowanie takiego źródła pozwala jednak sprawdzić, jak uczniowie radzą sobie z analizą tekstu.

Na podstawie staropolskiej fraszki rozwiąż zadania.

Na herb naystarszego w Prusiech miasta Chełmna

Gdy miasto Chełmno w Prusach zbudowano,
Temu dziewięć gór za herb darowano,
A dla tego, iż na górach leży,
Pod które Wisła ku Gdańskowi bieży,
A na wierzchu gór krzyż jest wysadzony,
Temu rzecz pewna aby z każdej strony,
Nieprzyjacioły swe krzyżem gromiło,
I w każdej trwodze onym się broniło;
Albo też temu, żeby tym znać dali,
Krzyżacy, iż je oni zbudowali.


Tekst zmodernizowany za: S. Sondel, Paweł Kuszewicz i jego tłumaczenie rewizji nowomiejskiej prawa chełmińskiego, [w:] Historia prawa - historia kultury. Liber memorialis Vitoldo Maisel dedicatus, red. E. Borkowska-Bagieńska, H. Olszewski, Poznań 1994, s. 266.

Zadanie 1

Umieszczenie w herbie znaku krzyża

A. wynikało z faktu, że w Chełmnie było wiele kościołów.

B. miało zapewnić miastu gospodarczą pomyślność.

C. wynikało z faktu, że miasto założyli Krzyżacy.

D. wynikało z położenia miasta na skrzyżowaniu dróg.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

19.4 Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń przedstawia największe osiągnięcia piśmiennictwa polskiego epoki renesansu, uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń potrafi przeczytać staropolski tekst ze zrozumieniem i znaleźć w nim podstawowe informacje. Jego wykonanie nie wymaga żadnych wiadomości własnych - wszystkie potrzebne dane znajdują się w materiale źródłowym. Wskazanie błędnych odpowiedzi świadczy o problemach z czytaniem ze zrozumieniem, bowiem żaden z dystraktorów nie znajduje oparcia w tekście.

Słowa kluczowe

nowożytność | tekst

Zadanie 2

Na poniższej mapie Chełmno zaznaczono numerem
herbmapa

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

14.3 Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Piastów.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność wyszukiwania informacji w tekście i przenoszenia ich na mapę. Jeżeli uczeń uważnie przeczyta i zrozumie fraszkę, a dodatkowo będzie w ogólnym zarysie wiedział, jakie obszary Polski należały do Państwa Krzyżackiego, nie powinien mieć problemu z wykonaniem zadania. Kluczem do rozwiązania są dwie informacje zawarte we fraszce dotyczące położenia miasta. Pierwsza z nich to wiadomość, że miasto leży nad Wisłą, druga to fakt, że miasto zbudowali Krzyżacy. Wybór odpowiedzi C lub D wskazuje, że uczeń dostrzegł tylko jedną z tych informacji w tekście, lub nie wie, które ziemie należały do państwa krzyżackiego. Wskazanie odpowiedzi A może sugerować, że uczeń nie radzi sobie z pracą z tekstem lub ma duże kłopoty z pracą z mapą.

Słowa kluczowe

mapa | średniowiecze | tekst

Zadanie 3

Na podstawie fraszki wskaż herb Chełmna.
herby

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

19.4 Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń przedstawia największe osiągnięcia piśmiennictwa polskiego epoki renesansu, uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Komentarz

Zadanie wymaga od ucznia uważnego przeczytania fraszki, w której znajduje się dość szczegółowy opis herbu i znalezienia tych informacji, które pozwolą odrzucić błędne odpowiedzi. Odpowiedź A może wybrać uczeń, który skupi się jedynie na obecności krzyża w herbie; odpowiedź B uczeń, który znalazł informację o krzyżu i górach, odpowiedź D - uczeń, który zasugeruje się związkami miasta z zakonem krzyżackim. Dobra odpowiedź jest całkowicie zgodna z opisem z fraszki, a na herbie pojawiają się: krzyż, Wisła i dziewięć gór. Wskazanie niepoprawnych odpowiedzi może świadczyć o problemach z odczytaniem przekazu fraszki, lub problemach z pracą ze źródłem ikonograficznym.

Słowa kluczowe

ikonografia | nowożytność | tekst

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.