Historia

Wiązka zadań

Idy marcowe na Facebooku

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Opis wiązki zadań

Prezentowana wiązka zadań opiera się na materiale o charakterze humorystycznym, w którym dowcip polega na osadzeniu treści historycznych w estetyce popularnego portalu społecznościowego (Facebook). Pod informacją o udziale Juliusza Cezara w wydarzeniu o dość jednoznacznej nazwie (Idy Marcowe), znalazła się krótka wymiana zdań między Gajuszem Kasjuszem i Brutusem na temat przygotowań do zamachu na Cezara. Zrozumienie dowcipu wymaga od odbiorcy nie tylko znajomości podstawowych funkcji Facebooka, co raczej nie stanowi dla uczniów trudności, lecz także określonych wiadomości na temat okoliczności śmierci Juliusza Cezara. Ostatecznie zatem wykorzystany materiał dobrze pokazuje, dlaczego warto uczyć się historii, a dodatkowo może stanowić ciekawy punkt do rozmowy na temat rozwoju mediów, czy szerzej - środków komunikacji. Ze względu na swój mało formalny charakter zadania te nadają się raczej jako punkt wyjścia do pracy na lekcji, niż jako narzędzie do sprawdzania wiadomości uczniów na klasówce, czy powtórzeniu.

Na podstawie materiału wykonaj zadania.

Zadanie 1

Dlaczego komentarz Gajusza Kasjusza nie spodobał się Markowi Brutusowi?

A. ponieważ psuł “niespodziankę”, którą razem zaplanowali.

B. ponieważ obrażał jednego z uczestników wydarzenia.

C. ponieważ łamał regulamin serwisu.

D. ponieważ go obrażał.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

5.1 Cywilizacja rzymska. Uczeń umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie.

Komentarz

Zadanie pierwsze sprawdza, czy uczniowie rozumieją reakcję Marka Brutusa na “wpis” Kasjusza, w którym przypomina mu on o konieczności zabrania noża na zaplanowane wydarzenie. Uczniowie, którzy znają okoliczności śmierci Cezara nie będą mieli większych trudności ze skojarzeniem, dlaczego Brutus prosi Kasjusza o skasowanie jego komentarza, który - w świecie Facebooka - byłby również widoczny dla samego Cezara. Zaznaczenie podanej nie wprost poprawnej odpowiedzi, w której zamiast o zamachu napisano o “niespodziance” dla Cezara, wymaga zatem zarówno wiedzy na temat udziału Brutusa w zamachu, jak i podstawowej orientacji w zasadach funkcjonowania Facebooka. Odnotować jednak wypada, że eliminacja pozostałych - nieprawidłowych odpowiedzi nie powinna nastęczać uczniom szczególnych trudności.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 2

Wskaż, w której książce znajdziesz więcej wiarygodnych informacji o wydarzeniach, do których odwołuje się materiał.

A. “Upadek cesarstwa rzymskiego i początki feudalizmu”

B. “Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie”

C. “Historia Republiki Rzymskiej”

D. „Mity rzymskie”

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

5.1 Cywilizacja rzymska. Uczeń umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie.

Komentarz

W zadaniu drugim uczniów poproszono o wskazanie tytułu książki, w której można by znaleźć więcej wiadomości na temat przedstawionego w materiale wydarzenia. Uczniowie muszą zatem wyszukać proste informacje z materiału źródłowego (nazwa wydarzenia, imiona jego uczestników) i na podstawie posiadanych wiadomości powiązać je z z jednym z podanych tytułów. Wszystkie zaproponowane książki odnoszą się do popularnych tematów związanych ze starożytnym Rzymem: prawa, mitologii, czy upadku imperium, a zatem udzielenie poprawnej odpowiedzi wymaga dość konkretnych wiadomości od uczniów - w szczególności skojarzenia rządów Cezara z końcem republiki rzymskiej. Równolegle zadanie może stanowić punkt wyjścia do rozmowy z uczniami na temat źródeł wiedzy o świecie starożytnym, a także jego obecności w szeroko rozumianej kulturze (książkach, filmach, komiksach, sztukach teatralnych etc.)

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.