Historia

Wiązka zadań

Gospodarka za Kazimierza Wielkiego

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Materiał wykorzystany w zadaniu to stosunkowo bogata w treści mapa przedstawiająca sytuację gospodarczą na ziemiach polskich w II połowie XIV wieku. Na mapie szczególnie wyraźnie zaznaczono położenie kopalń soli, kruszców i rud metali, a także przebieg ważniejszych szlaków handlowych. Zaproponowane zadanie wymaga od uczniów przeprowadzenia trzech różnych operacji, przy czym warto odnotować, że podobnych pytań do tego materiału można stworzyć więcej. Dobrym pomysłem wydaje się również wykorzystanie jego do rozmowy o sytuacji gospodarczej ziem bądź miejscowości położonych w bezpośredniej okolicy szkoły.

Na podstawie mapy wykonaj zadanie.

Zadanie

Zaznacz znakiem “X” te pytania, na które można odpowiedzieć na podstawie mapy.

1. Która dzielnica Korony była najbogatsza w minerały?  
2. Które miasto miało większe znaczenie gospodarcze Sieradz czy Sandomierz?  
3. Czy utrata Śląska miała większe znaczenie gospodarcze niż utrata Pomorza?       

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

można, można, można

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

14.5 Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej.

Komentarz

Zaproponowane zadania sprawdza, czy uczniowie potrafią analizować mapę i wyciągać wnioski faktycznie oparte na materiale źródłowym. Ustalenie, czy mapa zawiera informacje wystarczające do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytania wymaga każdorazowo nie tylko jej analizy, ale także pewnej refleksji, jako że odpowiedzi na przedstawione pytania nie zostały w źródle wyrażone w sposób zupełnie bezpośredni. Ustalenie, czy mapa pozwala stwierdzić, która dzielnica Korony była najbogatsza w minerały powinno być dla uczniów stosunkowo proste, choć warto przy okazji sprawdzić, czy potrafią oni wymienić ziemie należące do Korony i rozumieją znaczenie tego pojęcia. Poprawne rozwiązanie drugiej części zadania wymaga odnalezienia na mapie dwóch miejscowości, co dla uczniów mniej zorientowanych w geografii Polski może się okazać pewnym wyzwaniem, a w dalszej kolejności ustalenia, czy ośrodek, przez który nie przebiegał żaden szlak handlowy mógł mieć porównywalne znaczenie gospodarcze, co miasto położone na skrzyżowaniu dwóch szlaków międzypaństwowych. Tego rodzaju refleksja nie musi być wcale dla uczniów oczywista. Również wskazanie poprawnej odpowiedzi w ostatniej części polecenia wymaga samodzielnego wyciągnięcia wniosków z informacji zawartych na mapie. W tym wypadku uczniowie powinni stosunkowo łatwo stwierdzić, że Śląsk wyraźnie dominował nad Pomorzem pod względem posiadanych zasobów naturalnych, natomiast mogą mieć oni trudności w oszacowaniu wagi dostępu do morza dla sytuacji gospodarczej państwa Kazimierza Wielkiego. Warto zatem zwrócić im uwagę, że w tym okresie handel bałtycki nie odgrywał jeszcze aż tak dużej roli, jak w czasach późniejszych.

Słowa kluczowe

mapa | średniowiecze

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.