Geografia

Wiązka zadań

Nawigacja GPS

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Krzysiek wybiera się samochodem na basen. Do celu prowadzi go system nawigacji samochodowej GPS.

Rysunek: Widok ekranu nawigacji samochodowej.     Źródło: opracowanie własne, nawigacja Manta 440

Ustal, które z poniższych wniosków są prawdziwe, które fałszywe, a o których nie da się stwierdzić na podstawie pokazanej mapy.

Wnioski Ocena
1. Mapa przedstawia całą trasę pozostałą do celu. Prawda /` ` Fałsz / Nie można stwierdzić
2. Samochód porusza się na północ. Prawda /` `   Fałsz / Nie można stwierdzić
3. Według wskazań nawigacji należy skręcić w prawo przed linią kolejową. Prawda /` ` Fałsz / Nie można stwierdzićOdpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Fałsz.,2. Nie można stwierdzić. 3. Fałsz.

Wymaganie ogólne

3.2 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności geograficzne w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska.

Wymaganie szczegółowe

1.3. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie).

Komentarz

Zadania sprawdza u ucznia umiejętność interpretacji tekstu źródłowego i rysunku przedstawiającego ekran nawigacji samochodowej. Po przeczytaniu krótkiego wstępu uczeń ma ocenić trzy zaprezentowane stwierdzenia. Zadanie poprzez nawiązanie do orientacji w terenie przy pomocy nawigacji samochodowej zyskuje wymiar praktyczny.

Dla poprawnego rozwiązania zadania niezbędne jest rozpoznanie kilku charakterystycznych elementów na ilustracji. Przyciemniona linia prowadząca na wprost do pobliskiego ronda to planowana trasa przejazdu. W prawym dolnym rogu ilustracji znajduje się informacja o najbliższej sytuacji wymagającej reakcji kierowcy. Za 640 metrów kierowca dojedzie do ronda i ma je pokonać, jadąc na wprost. Te informacje pozwalają na ocenę przedstawionych stwierdzeń.

W stwierdzeniu pierwszym pojawia się kwestia długości i kompletności trasy przedstawionej na ilustracji. Widać, że trasa wiedzie do końca ilustracji i nie widzimy jej punktu końcowego. Jest więc to stwierdzenie fałszywe. Podobnego zdania było 49,2% spośród 124 badanych uczniów 2 klasy gimnazjum.

Stwierdzenie drugie dotyczy kierunku, w którym porusza się samochód. Przy nawigacji samochodowej „góra” mapy nie zawsze pokrywa się z kierunkiem północnym. Na ilustracji nie mamy żadnej dodatkowej informacji o orientacji względem głównych kierunków geograficznych. Nie można zatem ocenić prawdziwości tego stwierdzenia. Tak wskazało 70,2% badanych gimnazjalistów.

Trzecie stwierdzenie podaje informację o konieczności skrętu w prawo przed torami kolejowymi. Uczeń nie musi nawet rozpoznawać, jak oznaczone zostały tory kolejowe,  ponieważ mapa wyraźnie pokazuje kierunek na wprost. Stwierdzenie należy jednoznacznie ocenić jako fałszywe. Podobnie wybrało 85,5% badanych uczniów.

Całe zadanie okazało się trudne. Poprawnie rozwiązało je 35,5% badanych uczniów. Zadanie dobrze różnicowało uczniów.

Słowa kluczowe

GPS | mapa | nawigacja

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.