Podstawy programowe - Fizyka

Szkoła podstawowa

Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe

Gimnazjum

Wymagania ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.
3 Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.
4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymagania szczegółowe

1.1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu/ przelicza jednostki prędkości
1.2. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń odczytuje prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu, oraz rysuje te wykresy na podstawie opisu słownego
1.3. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych
1.4. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona
1.5. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym
1.6. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego
1.7. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona
1.8. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą
1.9. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem siły ciężkości
1.10. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona
1.11. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu
1.12. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała.
2.1. Energia. Uczeń wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy
2.2. Energia. Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy
2.3. Energia. Uczeń opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii
2.4. Energia. Uczeń posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej
2.5. Energia. Uczeń stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej
2.6. Energia. Uczeń analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem pracy i przepływem ciepła
2.7. Energia. Uczeń wyjaśnia związek między energią kinetyczną cząsteczek i temperaturą
2.8. Energia. Uczeń wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej
2.9. Energia. Uczeń opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji
2.10. Energia. Uczeń posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania
2.11. Energia. Uczeń opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji.
3.1. Właściwości materii. Uczeń analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów
3.2. Właściwości materii. Uczeń omawia budowę kryształów na przykładzie soli kamiennej
3.3. Właściwości materii. Uczeń posługuje się pojęciem gęstości
3.4. Właściwości materii. Uczeń stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy, na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych
3.5. Właściwości materii. Uczeń opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie
3.6. Właściwości materii. Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego)
3.7. Właściwości materii. Uczeń formułuje prawo Pascala i podaje przykłady jego zastosowania
3.8. Właściwości materii. Uczeń analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie
3.9. Właściwości materii. Uczeń wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa.
4.1. Elektryczność. Uczeń opisuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk/ wyjaśnia, że zjawisko to polega na przepływie elektronów/ analizuje kierunek przepływu elektronów
4.2. Elektryczność. Uczeń opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych
4.3. Elektryczność. Uczeń odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów ciał
4.4. Elektryczność. Uczeń stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego
4.5. Elektryczność. Uczeń posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elektronu (elementarnego)
4.6. Elektryczność. Uczeń opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych
4.7. Elektryczność. Uczeń posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego
4.8. Elektryczność. Uczeń posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego
4.9. Elektryczność. Uczeń posługuje się pojęciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych
4.10. Elektryczność. Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego
4.11. Elektryczność. Uczeń przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i dżule na kilowatogodziny
4.12. Elektryczność. Uczeń buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy
4.13. Elektryczność. Uczeń wymienia formy energii na jakie zamieniana jest energia elektryczna.
5.1. Magnetyzm. Uczeń nazywa bieguny magnetyczne magnesów trwałych i opisuje charakter oddziaływania między nimi
5.2. Magnetyzm. Uczeń opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu
5.3. Magnetyzm. Uczeń opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania
5.4. Magnetyzm. Uczeń opisuje działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną
5.5. Magnetyzm. Uczeń opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie
5.6. Magnetyzm. Uczeń opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika elektrycznego prądu stałego.
6.1. Ruch drgający i fale. Uczeń opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach
6.2. Ruch drgający i fale. Uczeń posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała
6.3. Ruch drgający i fale. Uczeń opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu
6.4. Ruch drgający i fale. Uczeń posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami
6.5. Ruch drgający i fale. Uczeń opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych
6.6. Ruch drgający i fale. Uczeń wymienia od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku
6.7. Ruch drgający i fale. Uczeń posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki.
7.1. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) rozchodzenie się fal mechanicznych i elektromagnetycznych
7.2. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym
7.3. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawa odbicia/ opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbicu od powierzchni chropowatej
7.4. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe
7.5. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie
7.6. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej) posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej
7.7. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone
7.8. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu
7.9. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu
7.10. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne
7.11. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni/ wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji
7.12. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie) i podaje przykłady ich zastosowania.
8.1. Wymagania przekrojowe. Uczeń opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny
8.2. Wymagania przekrojowe. Uczeń wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia
8.3. Wymagania przekrojowe. Uczeń szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczanych wielkości fizycznych
8.4. Wymagania przekrojowe. Uczeń przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-). Przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba)
8.5. Wymagania przekrojowe. Uczeń rozróżnia wielkości dane i szukane
8.6. Wymagania przekrojowe. Uczeń odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli
8.7. Wymagania przekrojowe. Uczeń rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą
8.8. Wymagania przekrojowe. Uczeń sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach) a także odczytuje dane z wykresu
8.9. Wymagania przekrojowe. Uczeń rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną
8.10. Wymagania przekrojowe. Uczeń posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej
8.11. Wymagania przekrojowe. Uczeń zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2- 3 cyfr znaczących)
8.12. Wymagania przekrojowe. Uczeń planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru/ mierzy: czas, długość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu
9.1. Wymagania doświadczalne. Uczeń wyznacza gęstość substancji z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki
9.2. Wymagania doświadczalne. Uczeń wyznacza prędkość przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, pływania, jazdy rowerem) za pośrednictwem pomiaru odległości i czasu
9.3. Wymagania doświadczalne. Uczeń dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody)
9.4. Wymagania doświadczalne. Uczeń wyznacza masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki
9.5. Wymagania doświadczalne. Uczeń wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat)
9.6. Wymagania doświadczalne. Uczeń demonstruje zjawisko elektryzowania przez tarcie oraz wzajemnego oddziaływania ciał naładowanych
9.7. Wymagania doświadczalne. Uczeń buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz)
9.8. Wymagania doświadczalne. Uczeń wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza
9.9. Wymagania doświadczalne. Uczeń wyznacza moc żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomierza
9.10. Wymagania doświadczalne. Uczeń demonstruje działanie prądu w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku wychylenia przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodu)
9.11. Wymagania doświadczalne. Uczeń demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania – jakościowo)
9.12. Wymagania doświadczalne. Uczeń wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego
9.13. Wymagania doświadczalne. Uczeń wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego
9.14. Wymagania doświadczalne. Uczeń wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu.
Liceum

Wymagania ogólne

R4 (Rozszerzenie) Budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk.
R2 (Rozszerzenie) Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treści.
R5 (Rozszerzenie) Planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników.
R3 (Rozszerzenie) Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków.
R1 (Rozszerzenie) Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie.
1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.
3 Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.
4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymagania szczegółowe

R1.1 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń rozróżnia wielkości wektorowe od skalarnych wykonuje działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe)
R1.2 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń opisuje ruch w różnych układach odniesienia
R1.3 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń oblicza prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej
R1.10 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń wykorzystuje zasadę zachowania pędu do obliczania prędkości ciał podczas zderzeń niesprężystych i zjawiska odrzutu
R1.11 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń wyjaśnia różnice między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych, posługuje się siłami bezwładności do opisu ruchu w układzie nieinercjalnym
R1.12 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń posługuje się pojęciem siły tarcia do wyjaśniania ruchu ciał
R1.13 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń składa i rozkłada siły działające wzdłuż prostych nierównoległych
R1.14 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń oblicza parametry ruchu jednostajnego po okręgu opisuje wektory prędkości i przyspieszenia dośrodkowego
R1.15 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń analizuje ruch ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego.
1.1 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciem okresu i częstotliwości
1.2 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń opisuje zależności między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem oraz wskazuje przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej
1.3 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń interpretuje zależności między wielkościami w prawie powszechnego ciążenia dla mas punktowych lub rozłącznych kul
1.4 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości, i podaje warunki jego występowania
1.5 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców, wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię Ziemi
1.6 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń posługuje się pojęciem pierwszej prędkości kosmicznej i satelity geostacjonarnego opisuje ruch sztucznych satelitów wokół Ziemi (jakościowo), wskazuje siłę grawitacji jako siłę dośrodkową, wyznacza zależność okresu ruchu od promienia orbity (stosuje III prawo Keplera)
1.7 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń wyjaśnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd
1.8 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca
1.9 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń opisuje zasadę pomiaru odległości z Ziemi do Księżyca i planet opartą na paralaksie i zasadę pomiaru odległości od najbliższych gwiazd opartą na paralaksie rocznej, posługuje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku świetlnego
1.10 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń opisuje zasadę określania orientacyjnego wieku Układu Słonecznego
1.11 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce
1.12 Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata zna przybliżony wiek Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk).
2.1 Fizyka atomowa. Uczeń opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów jednoatomowych, w tym wodoru
2.2 Fizyka atomowa. Uczeń interpretuje linie widmowe jako przejścia między poziomami energetycznymi atomów
2.3 Fizyka atomowa. Uczeń opisuje budowę atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone
2.4 Fizyka atomowa. Uczeń wyjaśnia pojęcie fotonu i jego energii
2.5 Fizyka atomowa. Uczeń interpretuje zasadę zachowania energii przy przejściach elektronu między poziomami energetycznymi w atomie z udziałem fotonu
2.6 Fizyka atomowa. Uczeń opisuje efekt fotoelektryczny, wykorzystuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia energii i prędkości fotoelektronów.
3.1 Fizyka jądrowa. Uczeń posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej
3.2 Fizyka jądrowa. Uczeń posługuje się pojęciami: energii spoczynkowej, deficytu masy i energii wiązania oblicza te wielkości dla dowolnego pierwiastka układu okresowego
3.3 Fizyka jądrowa. Uczeń wymienia właściwości promieniowania jądrowego ?, ?, ? opisuje rozpady alfa, beta (wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promieniowania gamma posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego
3.4 Fizyka jądrowa. Uczeń opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu połowicznego rozpadu rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi od czasu wyjaśnia zasadę datowania substancji na podstawie składu izotopowego, np. datowanie węglem 14C
3.5 Fizyka jądrowa. Uczeń opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę zachowania ładunku oraz zasadę zachowania energii
3.6 Fizyka jądrowa. Uczeń opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego
3.7 Fizyka jądrowa. Uczeń wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy
3.8 Fizyka jądrowa. Uczeń podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej
3.9 Fizyka jądrowa. Uczeń opisuje reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu podaje warunki zajścia reakcji łańcuchowej
3.10 Fizyka jądrowa. Uczeń opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej
3.11 Fizyka jądrowa. Uczeń opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej
101.4 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń wykorzystuje związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym do obliczania parametrów ruchu
101.5 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń rysuje i interpretuje wykresy zależności parametrów ruchu od czasu
101.6 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń oblicza parametry ruchu podczas swobodnego spadku i rzutu pionowego
101.7 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń opisuje swobodny ruch ciał, wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki Newtona
101.8 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń wyjaśnia ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona
101.9 (Rozszerzenie) Ruch punktu materialnego. Uczeń stosuje trzecią zasadę dynamiki Newtona do opisu zachowania się ciał
102.1 (Rozszerzenie) Mechanika bryły sztywnej. Uczeń rozróżnia pojęcia: punkt materialny, bryła sztywna, zna granice ich stosowalności
102.2 (Rozszerzenie) Mechanika bryły sztywnej. Uczeń rozróżnia pojęcia: masa i moment bezwładności
102.3 (Rozszerzenie) Mechanika bryły sztywnej. Uczeń oblicza momenty sił
102.4 (Rozszerzenie) Mechanika bryły sztywnej. Uczeń analizuje równowagę brył sztywnych, w przypadku gdy siły leżą w jednej płaszczyźnie (równowaga sił i momentów sił)
102.5 (Rozszerzenie) Mechanika bryły sztywnej. Uczeń wyznacza położenie środka masy
102.6 (Rozszerzenie) Mechanika bryły sztywnej. Uczeń opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe)
102.7 (Rozszerzenie) Mechanika bryły sztywnej. Uczeń analizuje ruch obrotowy bryły sztywnej pod wpływem momentu sił
102.8 (Rozszerzenie) Mechanika bryły sztywnej. Uczeń stosuje zasadę zachowania momentu pędu do analizy ruchu
102.9 (Rozszerzenie) Mechanika bryły sztywnej. Uczeń uwzględnia energię kinetyczną ruchu obrotowego w bilansie energii.
103.1 (Rozszerzenie) Energia mechaniczna. Uczeń oblicza pracę siły na danej drodze
103.2 (Rozszerzenie) Energia mechaniczna. Uczeń oblicza wartość energii kinetycznej i potencjalnej ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym
103.3 (Rozszerzenie) Energia mechaniczna. Uczeń wykorzystuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczania parametrów ruchu
103.4 (Rozszerzenie) Energia mechaniczna. Uczeń oblicza moc urządzeń, uwzględniając ich sprawność
103.5 (Rozszerzenie) Energia mechaniczna. Uczeń stosuje zasadę zachowania energii oraz zasadę zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych.
104.1 (Rozszerzenie) Grawitacja. Uczeń wykorzystuje prawo powszechnego ciążenia do obliczenia siły oddziaływań grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi
104.2 (Rozszerzenie) Grawitacja. Uczeń rysuje linie pola grawitacyjnego, rozróżnia pole jednorodne od pola centralnego
104.3 (Rozszerzenie) Grawitacja. Uczeń oblicza wartość i kierunek pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego
104.4 (Rozszerzenie) Grawitacja. Uczeń wyprowadza związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem
104.5 (Rozszerzenie) Grawitacja. Uczeń oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wiąże je z pracą lub zmianą energii kinetycznej
104.6 (Rozszerzenie) Grawitacja. Uczeń wyjaśnia pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej oblicza ich wartości dla różnych ciał niebieskich
104.7 (Rozszerzenie) Grawitacja. Uczeń oblicza okres ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi
104.8 (Rozszerzenie) Grawitacja. Uczeń oblicza okresy obiegu planet i ich średnie odległości od gwiazdy, wykorzystując III prawo Keplera dla orbit kołowych
104.9 (Rozszerzenie) Grawitacja. Uczeń oblicza masę ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity.
105.1 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń wyjaśnia założenia gazu doskonałego i stosuje równanie gazu doskonałego (równanie Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu
105.2 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń opisuje przemianę izotermiczną, izobaryczną i izochoryczną
105.3 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń interpretuje wykresy ilustrujące przemiany gazu doskonałego
105.4 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń opisuje związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek
105.5 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń stosuje pierwszą zasadę termodynamiki, odróżnia przekaz energii w formie pracy od przekazu energii w formie ciepła
105.6 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń oblicza zmianę energii wewnętrznej w przemianach izobarycznej i izochorycznej oraz pracę wykonaną w przemianie izobarycznej
105.7 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń posługuje się pojęciem ciepła molowego w przemianach gazowych
105.8 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń analizuje pierwszą zasadę termodynamiki jako zasadę zachowania energii
105.9 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń interpretuje drugą zasadę termodynamiki
105.10 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawność silników cieplnych w oparciu o wymieniane ciepło i wykonaną pracę
105.11 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń odróżnia wrzenie od parowania powierzchniowego analizuje wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy
105.12 (Rozszerzenie) Termodynamika. Uczeń wykorzystuje pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego.
106.1 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń analizuje ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych), podaje przykłady takiego ruchu
106.2 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń oblicza energię potencjalną sprężystości
106.3 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń oblicza okres drgań ciężarka na sprężynie i wahadła matematycznego
106.4 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń interpretuje wykresy zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym
106.5 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń opisuje drgania wymuszone
106.6 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach
106.7 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń stosuje zasadę zachowania energii w ruchu drgającym, opisuje przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu
106.8 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością
106.9 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń opisuje załamanie fali na granicy ośrodków
106.10 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń opisuje zjawisko interferencji, wyznacza długość fali na podstawie obrazu interferencyjnego
106.11 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń wyjaśnia zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa
106.12 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń opisuje fale stojące i ich związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie
106.13 (Rozszerzenie) Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeń opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora.
107.1 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia siły oddziaływania elektrostatycznego między ładunkami punktowymi
107.2 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń posługuje się pojęciem natężenia pola elektrostatycznego
107.3 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń oblicza natężenie pola centralnego pochodzącego od jednego ładunku punktowego
107.4 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń analizuje jakościowo pole pochodzące od układu ładunków
107.5 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń wyznacza pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego
107.6 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą linii pola
107.7 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń opisuje pole kondensatora płaskiego, oblicza napięcie między okładkami
107.8 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń posługuje się pojęciem pojemności elektrycznej kondensatora
107.9 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń oblicza pojemność kondensatora płaskiego, znając jego cechy geometryczne
107.10 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń oblicza pracę potrzebną do naładowania kondensatora
107.11 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym
107.12 (Rozszerzenie) Pole elektryczne. Uczeń opisuje wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku, wyjaśnia działanie piorunochronu i klatki Faradaya.
108.1 (Rozszerzenie) Prąd stały. Uczeń wyjaśnia pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego
108.2 (Rozszerzenie) Prąd stały. Uczeń oblicza opór przewodnika, znając jego opór właściwy i wymiary geometryczne
108.3 (Rozszerzenie) Prąd stały. Uczeń rysuje charakterystykę prądowo-napięciową opornika podlegającego prawu Ohma
108.4 (Rozszerzenie) Prąd stały. Uczeń stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych
108.5 (Rozszerzenie) Prąd stały. Uczeń oblicza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle
108.6 (Rozszerzenie) Prąd stały. Uczeń oblicza pracę wykonaną podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu oraz moc rozproszoną na oporze
108.7 (Rozszerzenie) Prąd stały. Uczeń opisuje wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników.
109.1 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)
109.2 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń oblicza wektor indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)
109.3 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym
109.4 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń opisuje wpływ materiałów na pole magnetyczne
109.5 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń opisuje zastosowanie materiałów ferromagnetycznych
109.6 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń analizuje siłę elektrodynamiczną działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
109.7 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń opisuje zasadę działania silnika elektrycznego
109.8 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń oblicza strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię
109.9 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń analizuje napięcie uzyskiwane na końcach przewodnika podczas jego ruchu w polu magnetycznym
109.10 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń oblicza siłę elektromotoryczną powstającą w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej
109.11 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń stosuje regułę Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego
109.12 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń opisuje budowę i zasadę działania prądnicy i transformatora
109.13 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń opisuje prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne)
109.14 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń opisuje zjawisko samoindukcji
109.15 (Rozszerzenie) Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeń opisuje działanie diody jako prostownika.
1010.1 (Rozszerzenie) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje źródła fal w poszczególnych zakresach z omówieniem ich zastosowań
1010.2 (Rozszerzenie) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje jedną z metod wyznaczenia prędkości światła
1010.3 (Rozszerzenie) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje doświadczenie Younga
1010.4 (Rozszerzenie) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń wyznacza długość fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej
1010.5 (Rozszerzenie) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje i wyjaśnia zjawisko polaryzacji światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator
1010.6 (Rozszerzenie) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń stosuje prawa odbicia i załamania fal do wyznaczenia biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków
1010.7 (Rozszerzenie) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i wyznacza kąt graniczny
1010.8 (Rozszerzenie) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń rysuje i wyjaśnia konstrukcje tworzenia obrazów rzeczywistych i pozornych otrzymywane za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających
1010.9 (Rozszerzenie) Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń stosuje równanie soczewki, wyznacza położenie i powiększenie otrzymanych obrazów.
1011.1 (Rozszerzenie) Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Uczeń opisuje założenia kwantowego modelu światła
1011.2 (Rozszerzenie) Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Uczeń stosuje zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego, wyjaśnia zasadę działania fotokomórki
1011.3 (Rozszerzenie) Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Uczeń stosuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy
1011.4 (Rozszerzenie) Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Uczeń opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego
1011.5 (Rozszerzenie) Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Uczeń określa długość fali de Broglie’a poruszających się cząstek.
1012.1 (Rozszerzenie) Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń przedstawia jednostki wielkości fizycznych wymienionych w podstawie programowej, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi
1012.2 (Rozszerzenie) Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (właściwe oznaczenie i opis osi, wybór skali, oznaczenie niepewności punktów pomiarowych)
1012.3 (Rozszerzenie) Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń przeprowadza złożone obliczenia liczbowe, posługując się kalkulatorem
1012.4 (Rozszerzenie) Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń interpoluje, ocenia orientacyjnie wartość pośrednią (interpolowaną) między danymi w tabeli, także za pomocą wykresu
1012.5 (Rozszerzenie) Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń dopasowuje prostą y = ax + b do wykresu i ocenia trafność tego postępowania oblicza wartości współczynników a i b (ocena ich niepewności nie jest wymagana)
1012.6 (Rozszerzenie) Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń opisuje podstawowe zasady niepewności pomiaru (szacowanie niepewności pomiaru, obliczanie niepewności względnej, wskazywanie wielkości, której pomiar ma decydujący wkład na niepewność otrzymanego wyniku wyznaczanej wielkości fizycznej)
1012.7 (Rozszerzenie) Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń szacuje wartość spodziewanego wyniku obliczeń, krytycznie analizuje realność otrzymanego wyniku
1012.8 (Rozszerzenie) Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego artykułu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii.
1013.1 (Rozszerzenie) Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie zmiennego (np. wyznaczenie przyspieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym)
1013.2 (Rozszerzenie) Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących ruchu wahadła (np. wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego)
1013.3 (Rozszerzenie) Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących ciepła właściwego (np. wyznaczenie ciepła właściwego danej cieczy)
1013.4 (Rozszerzenie) Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących kształtu linii pól magnetycznego i elektrycznego (np. wyznaczenie pola wokół przewodu w kształcie pętli, w którym płynie prąd)
1013.5 (Rozszerzenie) Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki, ewentualnie diody (np. pomiar i wykonanie wykresu zależności I(U)
1013.6 (Rozszerzenie) Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących drgań struny (np. pomiar częstotliwości podstawowej drgań struny dla różnej długości drgającej części struny)
1013.7 (Rozszerzenie) Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących dyfrakcji światła na siatce dyfrakcyjnej lub płycie CD (np. wyznaczenie gęstości ścieżek na płycie CD)
1013.8 (Rozszerzenie) Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących załamania światła (np. wyznaczenie współczynnika załamania światła z pomiaru kąta granicznego)
1013.9 (Rozszerzenie) Wymagania doświadczalne Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z przedstawionych poniżej badań polegających na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczących obrazów optycznych otrzymywanych za pomocą soczewek (np. wyznaczenie powiększenia obrazu i porównanie go z powiększeniem obliczonym teoretycznie).

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.