Historia

Wiązka zadań

Podróż Ottona III

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Opis wiązki zadań

Tekst, na którym opiera się wiązka, pochodzi z prasy codziennej i ma charakter popularnonaukowy. Wykorzystanie takich materiałów - z którymi uczniowie stykają się zapewne najczęściej - przypomina o tym, że umiejętności kształtowane na lekcjach historii mają walor praktyczny: ułatwiają pełniejsze zrozumienie współczesnego świata. Istotną zaletą cytowanego artykułu jest ukazanie znanego uczniom tematu, za jaki wypada uznać zjazd gnieźnieński, od nowej strony. Uczniowie powinni zatem mieć wrażenie, że czytają o znanych sobie wydarzeniach, ale z drugiej strony tekst nie powinien ich nudzić nadmiarem powtarzanych wiadomości. Poszczególne zadania sprawdzają zarówno umiejętności czytania ze zrozumieniem, znajomość kontekstu historycznego opisywanych wydarzeń, jak i podstawową znajomość geografii historycznej.

Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

(…) Nie można przenosić o tysiąc lat wstecz naszych własnych doświadczeń z pogodą. Dobrym przykładem typowego błędu jest analiza warunków, w jakich przyszło podróżować jadącemu z Italii do Polski cesarzowi Ottonowi III. Wiedząc, że wyruszył z Rawenny po Bożym Narodzeniu 999 r., niektórzy historycy dziwią się tempu jego przejazdu, który na południu miał przebiegać w trudnych warunkach zimowych, a na naszych ziemiach w trakcie marcowych roztopów. Wiedza o klimacie, jaki panował na przełomie tysiącleci, pozwala nam porzucić tę heroiczną wizję i uznać, że cesarz, jadąc na spotkanie z Bolesławem Chrobrym, wcale nie musiał się zmagać z ciężką zimą. Może nawet poza terenami górskimi zimy w naszym, śnieżnym rozumieniu w ogóle wtedy nie było i 10-11 marca 1000 roku w Gnieźnie było całkiem ciepło. Zatem pielgrzymia determinacja cesarza, który wszedł do miasta boso, nie musiała się wiązać aż z tak dużym poświęceniem, jakiego wymagałby dzisiejszy klimat. Tym bardziej iż można podejrzewać, że wielce gościnny polski książę odpowiednio wymościł ostatni odcinek cesarskiego przemarszu.

P. Urbańczyk, Rok 1000, „Magazyn Gazety Wyborczej” 31.12.2000 r.

Zadanie 1

Błąd, o którym wspomina autor to

A. wykorzystywanie niewłaściwych źródeł.

B. przekonanie, że polscy władcy dbali o podróżnych.

C. pomniejszenie rangi podróży Ottona III przez historyków.

D. przenoszenie własnych doświadczeń do badanej przeszłości.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń potrafi odnaleźć w tekście pożądaną informację. Do jego rozwiązania nie są potrzebne żadne wiadomości spoza tekstu. Uczeń musi jednak właściwie zrozumieć strukturę tekstu i rozpoznać intencję jego autora. Wybranie nieprawidłowych odpowiedzi świadczy o problemach z czytaniem ze zrozumieniem.

Słowa kluczowe

średniowiecze | tekst

Zadanie 2

Otton III podróżował do Gniezna aby

A. złożyć hołd Bolesławowi.

B. odwiedzić grób świętego Wojciecha.

C. zawrzeć pokój po wojnie z Bolesławem.

D. wziąć udział w uroczystości chrztu Polski.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

9.3 Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa. Uczeń charakteryzuje główne idee uniwersalnego cesarstwa Ottona III.
13.4 Polska pierwszych Piastów. Uczeń ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury.

Komentarz

Zadanie sprawdza, na ile uczeń potrafi połączyć opisywane wydarzenia z własną wiedzą. Odpowiedź na pytanie o cel podróży Ottona III może się opierać na znajomości podstawowych wydarzeń z okresu panowania Bolesława Chrobrego, ale również na analizie tekstu, w którym wspomniano o “pielgrzymiej determinacji cesarza”. Wzmianka ta powinna skłonić ucznia, który wnikliwie prześledził tekst i łączy słowo pielgrzymka z miejscami i wydarzeniami o charakterze religijnym, do odrzucenia odpowiedzi A i C. Wskazanie niepoprawnych odpowiedzi świadczy o nieznajomości podstawowej faktografii związanej z początkami państwa polskiego.

Słowa kluczowe

średniowiecze | tekst

Zadanie 3

Wskaż, którym numerem oznaczono na poniższej mapie Rawennę, a którą literą Gniezno.

otton

Rawennę oznaczono
(zakreśl właściwą odpowiedź)

 1 

 2 

 3 

Gniezno oznaczono
(zakreśl właściwą odpowiedź)

 A 

 B 

C


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 A

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

13.1 Polska pierwszych Piastów. Uczeń sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów.

Komentarz

Zadanie sprawdza kompetencje ucznia z zakresu pracy z mapą. Wskazanie położenia Rawenny ułatwia informacja z tekstu, w którym wyraźnie podano, że Otton III podróżował z Italii. Wskazanie błędnej odpowiedzi w tym wierszu sugeruje, że uczeń nie przeczytał uważnie materiału źródłowego lub nie potrafi na mapie wskazać Italii, co jest umiejętnością nie tylko z zakresu geografii, ale także historii. Niepoprawne określenie położenia Gniezna sugeruje, że uczeń ma problemy z pracą z mapą, lub braki w znajomości geografii historycznej Polski.

Słowa kluczowe

mapa | średniowiecze

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.