Historia

Wiązka zadań

Włókiennictwo

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Opis wiązki zadań

Materiałem wyjściowym do zadań w tej wiązce jest tabela, w której ukazano początki i rozwój brytyjskiego prawa pracy. W wierszach tabeli przedstawiono przepisy wraz z informacją o dacie ich przyjęcia i gałęzi przemysłu, w której zostały wprowadzone. Omawiając ten materiał warto zachęcić uczniów do odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałyby prawa osób w ich wieku w kolejnych dekadach XIX wieku.  

Na podstawie tabeli wykonaj polecenia.
Wybrane przepisy wprowadzone w życie w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. 
rok 
gałąź przemysłu 
przepisy 
1833
Włókienniczy
Zakazanie zatrudniania dzieci poniżej 9 lat. Zmniejszenie czasu pracy dla dzieci w wieku 9-13 lat. Zapewnienie dzieciom 2 godzin nauki dziennie. 
1844 Włókienniczy Ograniczenie czasu pracy dzieci w wieku 9-13 lat do 6 i pół godziny dziennie. Zredukowanie czasu pracy kobiet do 12 godzin dziennie oraz zwolnienie z obowiązku pracy w nocy. 
1847 Włókienniczy Ograniczenie czasu pracy dzieci do lat 18 i kobiet do 10 godzin dziennie. 
1867 Wszystkie Rozszerzenie wprowadzonych wcześniej przepisów na wszystkie gałęzie przemysłu. 
1901 Wszystkie  Zakazanie zatrudniania dzieci poniżej 12 lat. 
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/lesson13.htm dostęp: 3.11.2011

Zadanie 1

Powyższe uregulowania prawne wprowadzone w Wielkiej Brytanii w XIX w. miały na celu

A. walkę z bezrobociem wśród dzieci.

B. poprawę warunków pracy kobiet i dzieci.

C. wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci.

D. ograniczenie nieuczciwej konkurencji w przemyśle włókienniczym.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

31.3 Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń identyfikuje najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne i społeczne ich zastosowania.
31.4 Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych.
36.1 Europa i świat na przełomie XIX i XX w. Uczeń przedstawia skutki przewrotu technicznego i postępu cywilizacyjnego, w tym dla środowiska naturalnego.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność syntetyzowania informacji i myślenia przyczynowo-skutkowego. Analiza informacji zawartych w tabeli powinna doprowadziać ucznia do konstatcji, że wszystkie przepisy dotyczą zmniejszenia czasu pracy kobiet i dzieci. Następnie uczeń powinien wywnioskować, że celem wprowadzania takich przepisów była poprawa warunków pracy. Odrzucenie błędnych odpowiedzi powinno być wynikiem prostej analizy tekstu: w tabeli nie ma informacji wskazujących na walkę z bezrobociem czy nieuczciwą konkurencją, a obowiązek szkolny pojawia się tylko w jednym jej wierszu.

Słowa kluczowe

tekst | XIX w.

Zadanie 2

Chłopca w wieku 10 lat nie wolno było zatrudnić w kopalni od roku

A. 1844.

B. 1847.

C. 1867.

D. 1901.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

31.4 Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych.

Komentarz

Zadanie wymaga od ucznia analizy informacji zawartych w tabeli w celu rozważenia konkretnego przypadku. W materiale źródłowy nie podano wprost informacji o zakazie pracy dzieci w wieku 10 lat, nie wspomniano również nic bezpośrednio o pracy w kopalni. Uczeń powinien jednak dostrzec, że wydany w 1901 roku zakaz pracy dla dzieci poniżej 12 roku życia dotyczył wszystkich gałęzi przemysłu, a zatem także pracy w kopalni. Wybór błędnych odpowiedzi  świadczy o tym, że uczeń nie zrozumiał treści konkretnych przepisów lub rozwiązuje zadanie całkowicie bezrefleksyjnie. Omawiając to zadanie z uczniami warto zadać im pytanie, które z przepisów dotyczyłyby ich i w jaki sposób.  

Słowa kluczowe

tekst | XIX w.

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.