Historia

Wiązka zadań

Białystok

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

W wiązce zadań wykorzystano przystępny tekst związany z historią Białegostoku w XIX w. Materiał ten posłużył jako punkt wyjścia do zadań sprawdzających z jednej strony umiejętności uczniów z zakresu analizy tekstu, z drugiej strony – podstawową wiedzę na temat zmian granic Polski w okresie porozbiorowym. Cała wiązka pokazuje, w jaki sposób można wykorzystywać historię lokalną do kształcenia umiejętności historycznych oraz poszerzania i sprawdzania wiadomości uczniów z regularnego kursu historii.

Na podstawie materiałów wykonaj zadania.

Tekst

W czasie, gdy Białystok znalazł się w granicach Imperium Rosyjskiego (1807–1915 r.), ulice otrzymały rosyjskie nazwy. Również wszystkie reklamy i napisy mogły występować jedynie w tym języku. Obecna ulica Sienkiewicza, pierwotnie będąca drogą wiodącą do Wasilkowa i Grodna w połowie XVIII wieku nazwana była Wasilkowską. W drugiej połowie XIX w. dla upamiętnienia cara Mikołaja I, zmieniono tę nazwę na Mikołajewską. Uhonorowanie ulicy tym tytułem podkreślało znaczenie tego traktu.

na podstawie: http://www.ciekawepodlasie.pl/murawiejski/

Mapa

Ziemie polskie w 1807 r.

Księstwo Warszawskie

Zadanie 1.

Na podstawie materiałów dokończ poniższe zdanie.

W 1807 Białystok przeszedł w granice Imperium Rosyjskiego z rąk

A. Rzeczypospolitej.

B. Królestwa Pruskiego.

C. Cesarstwa Austriackiego.

D. Księstwa Warszawskiego.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.

Wymaganie szczegółowe

29.2 Epoka napoleońska. Uczeń wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego oraz opisuje cechy ustrojowe i terytorium Księstwa Warszawskiego.

Komentarz

Zadanie to bezpośrednio odwołuje się do pierwszego zdania tekstu, w którym jednoznacznie wskazano, że Białystok w latach 1807–1915 pozostawał w granicach Imperium Rosyjskiego. Uczeń musi odpowiedzieć na dość naturalne, choć jednocześnie trudne, pytanie o jego wcześniejsze losy. Kluczem do poprawnego wykonania zadania jest znajomość daty utworzenie Księstwa Warszawskiego i znajomość chronologii rozbiorów Polski (uczeń powinien mieć świadomość, że bezpośrednio przed 1807 rokiem państwo polskie nie istniało). Te informacje pozwolą uczniowi odrzucić odpowiedzi A i D, i ograniczyć wybór do dwóch państw zaborczych: Austrii i Prus. Właściwy wybór z tej dwójki ułatwia zamieszczona mapa, która wskazuje uczniom położenie obydwu państw w 1807 r. Dodatkowo uczniowie powinni zdawać sobie sprawę, że Księstwo zostało utworzone z ziem zaboru pruskiego, a dopiero później włączono część ziem z zaboru austriackiego. Znajomość tych faktów powinna naprowadzić ucznia na poprawną odpowiedź.

Słowa kluczowe

mapa | tekst | XIX w.

Zadanie 2.

Z tekstu wynika, że ulica nosiła kolejno nazwy:

A. Sienkiewicza, Wasilkowska, Mikołajewska.

B. Wasilkowska, Sienkiewicza, Mikołajewska.

C. Wasilkowską, Mikołajewska, Sienkiewicza.

D. Mikołajewska, Wasilkowska, Sienkiewicza.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Poprawne wykonanie zadania 2. wymaga od ucznia przeanalizowania drugiej części tekstu i wskazania prawidłowej kolejności zmian nazwy omawianej ulicy (czyli ustalenia związków poprzedzania i następstwa). Uczeń, który uważnie przeczyta tekst powinien bez problemu wskazać poprawną odpowiedź (C). Na tę odpowiedź jednoznacznie naprowadzają pojawiające się w tekście określenia “obecna” i ”pierwotna” przy nazwach ulic. Kierując się tymi wskazówkami uczeń powinien ustawić nazwę określoną mianem “obecnie” jako ostatnią, a nazwę “pierwotną” jako pierwszą. Najczęstszą błędną odpowiedzią wybieraną przez uczniów była odpowiedź A, w której nazwy pojawiają się dokładnie w tej samej kolejności, co w tekście. Wybierający ją uczniowie najpewniej przeczytali tekst zbyt szybko i nie zwrócili uwagi na wspomniane wyżej określenia.

Słowa kluczowe

mapa | tekst | XIX w.

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.