Historia

Wiązka zadań

Rozbicie dzielnicowe

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Wiązka składa się z trzech zadań, w których odwołano się do dwojakiego rodzaju materiałów. Pierwszy z nich to krótki fragment tekstu z popularnego podręcznika historii Polski,  poświęcony testamentowi Bolesława Krzywoustego. Drugi materiał to mapa ukazująca skutki podziału, zgodnie z najpowszechniej przyjmowaną wersją. Wykonanie zadań wymaga od ucznia zrozumienia tekstu i wydobycia z niego pożądanych informacji. Mapa została wykorzystana jedynie w zadaniu 2.

Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenia.

Zasady podziału kraju między synów Bolesława nie są do końca wyjaśnione. Wiadomo, że Władysław, oprócz dzielnicy senioralnej otrzymał Śląsk wraz z ziemią lubuską, Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i zapewne część Kujaw, Mieszko – Wielkopolskę, a Henryk – dzielnicę sandomierską.

Na podstawie: Historia Polski, t. 1: H. Samsonowicz, A. Wyczański, Polska do roku 1586, Warszawa 2007, s. 86

rozbicie

Zadanie 1

Wskaż najstarszego syna Bolesława Krzywoustego w pierwszej kolumnie i dobierz uzasadnienie z drugiej kolumny.

A. Mieszko III Stary
B. Władysław Wygnaniec     
C. Bolesław Kędzierzawy
D. Henryk Sandomierski
I. nadanie mu imienia po ojcu
II. przekazanie mu dzielnicy senioralnej 
III. jego przydomek
IV. nadanie mu Śląska

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B, II

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

14.2 Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń opisuje postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego.

Komentarz

Zadanie składa się z dwóch części, co pozwala zdiagnozować, na ile uczeń świadomie dokonuje wyboru odpowiedzi. Poprawne rozwiązanie zadania wymaga odwołania się do wiadomości na temat zasad testamentu oraz rozumienia pojęcia “dzielnica senioralna”, które pojawia się w tekście. W drugiej kolumnie tabeli uczeń musi wskazać, które uzasadnienie potwierdza słuszność dokonanego przez niego wyboru. Jeżeli uczeń rozumie pojęcie “dzielnica senioralna”, nie powinien mieć z tym zadaniem większego kłopotu. Spośród odpowiedzi błędnych najbardziej atrakcyjna wydaje się odpowiedź D, która odnosi się bezpośrednio do Władysława Wygnańca. Wybranie takiej kombinacji wskazywałoby na nieznajomość istoty systemu senioralnego, wybranie pozostałych błędnych kombinacji pokazywałoby, że uczeń ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem.

Słowa kluczowe

średniowiecze | tekst

Zadanie 2

Dzielnica nadana na własność Mieszkowi została oznaczona numerem

A  1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

14.2 Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń opisuje postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego.

Komentarz

W zadaniu tym uczeń musi poprawnie wskazać, gdzie znajduje się dzielnica nadana na własność Mieszkowi. Ponieważ nazwa dzielnicy została podana w tekście, cała trudność zadania polega na wybraniu odpowiedniego obszaru na mapie. Takie - stosunkowo proste - zadania z geografii historycznej pozwalają nie tylko sprawdzać, ale również utrwalać podstawową znajomość historycznych podziałów ziem Polski.

Słowa kluczowe

mapa | średniowiecze | tekst

Zadanie 3

Omawiany w tekście podział miał na celu

A. poprawę stosunków polsko-niemieckich.

B. zwiększenie wpływów do skarbca książęcego.

C. uniknięcie konfliktów o władzę w obrębie panującej dynastii.

D. osłabienie Polski i zajęcie części jej ziem przez sąsiednie państwa.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.
2.3 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych.

Wymaganie szczegółowe

14.2 Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń opisuje postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego.

Komentarz

W zadaniu uczeń musi wskazać przyczynę, która doprowadziła do opisywanego w tekście podziału. Odpowiedź na to pytanie wymaga znajomości okoliczności, w których doszło do wydania tzw. testamentu Bolesława Krzywoustego. Wskazanie złych odpowiedzi świadczy o braku wiedzy ucznia na temat przyczyn wydania omawianego dokumentu.

Słowa kluczowe

średniowiecze

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.