Historia

Wiązka zadań

Pizystrat i August

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Opis wiązki zadań

W poniższej wiązce zestawiono ze sobą dwa teksty źródłowe: pierwszy z nich to opis panowania Pizystrata w Atenach, natomiast drugi w dość lakoniczny sposób przedstawia metody sprawowania władzy przez Augusta w Rzymie. Połączenie tych dwóch materiałów pozwala oczywiście ćwiczyć umiejętności z zakresu analizy źródłowej, ale dodatkowo umożliwia również zestawienie wydarzeń z historii Grecji i Rzymu w jedną, spójną opowieść o czasach starożytnych. Zabieg taki wydaje się o tyle cenny, że uczniowie stosunkowo często nie dostrzegają równoczesności tych dwóch światów.

Na podstawie dwóch tekstów wykonaj zadania.

Tekst I

Rządził zaś Pizystrat (561-527 p.n.e.) Atenami w sposób umiarkowany i raczej jak dobry obywatel niż jak tyran. Łatwo nawet ubogim pożyczał pieniądze na prowadzenie gospodarki, tak, że mogli spokojnie uprawiać ziemię. Po pierwsze po to, aby nie mieli ani chęci, ani czasu na zajmowanie się polityką, posiadając dość wszystkiego i myśląc tylko o własnych sprawach. Zresztą tym samym wzrastały i jego dochody, ponieważ ziemię uprawiano, a on od plonów ściągał dziesięcinę.

Arystoteles, IV w.  p.n.e.

Tekst II

Poczucie obowiązku wobec ojca i położenie republiki służyły Augustowi (63 p.n.e.-14 n.e.) tylko za pretekst; w rzeczywistości wskutek żądzy panowania, sypiąc pieniędzmi, powołał pod broń weteranów, jako młody człowiek bez urzędu zaciągnął wojsko, uwiódł legiony. Potem bezsprzecznie nastał pokój, ale krwawy.

Tacyt, 2 poł. I/ 1 poł. II w. n.e.

Zadanie 1

Według autora tekstu I, Pizystrat pożyczał pieniądze ubogim, aby

A. zapewnić sobie kolejną kadencję.

B. zmniejszyć nierówności społeczne.

C. poprawić ich trudną sytuację życiową.

D. zmniejszyć ich zainteresowanie polityką.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

5.1 Cywilizacja rzymska. Uczeń umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie.

Komentarz

Zadanie ma na celu zapoznanie uczniów z pierwszym materiałem i sprawdza, czy potrafią oni wyszukiwać informacje w tekstach źródłowych. Trzy pierwsze z proponowanych odpowiedzi wskazują Ci uczniowie, którzy rozwiązując zadania kierują się raczej swoimi wyobrażeniami o świecie (zarówno starożytnym jak i współczesnym), niż właściwą analizą tekstu. Poprawna odpowiedź jest niezbyt odległą parafrazą myśli wyrażonej w tekście, a zatem jej znalezienie nie powinno stanowić problemu dla ucznia.  

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 2

Według autora tekstu II, prawdziwą motywacją Augusta było

A. Poczucie obowiązku wobec ojca.

B. Pragnienie sprawowania władzy.

C. Dążenie do zapewnienia pokoju.

D. Trudne położenie republiki.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

5.1 Cywilizacja rzymska. Uczeń umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie.

Komentarz

Drugie zadanie w wiązce pełni podobną funkcję, co pierwsze: tym razem uczeń ma zapoznać się z tekstem Tacyta i odkryć “prawdziwą” (według autora) motywację Augusta do prowadzonych przez niego działań. Propozycje A i D odwołują się wprost do motywacji deklarowanych przez Oktawiana, w które jednak autor tekstu nie wierzył. Natomiast odpowiedź C nawiązuje do wspomnianego w źródle skutku działań Augusta, który - w opinii Tacyta - był raczej przypadkowy. Wszystkie te odpowiedzi będą jednak wskazywane przez tych uczniów, którzy zamiast - zgodnie z poleceniem - skupić się na ustaleniu stanowiska autora źródła, będą poszukiwali odpowiedzi silnie związanych z przypadkowymi fragmentami tekstu.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 3

Co łączy oba teksty?

A. Oba teksty prezentują rozwój ustroju demokratycznego.

B. Oba teksty pokazują metody dochodzenia do władzy.

C. Oba teksty przedstawiają antyczny ideał obywatela.

D. Oba teksty opisują sposoby sprawowania władzy.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

5.1 Cywilizacja rzymska. Uczeń umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie.

Komentarz

Trzecie zadanie zachęca uczniów do zestawienia ze sobą treści obu materiałów źródłowych i odpowiedzi na podstawowe pytanie: co łączy oba teksty? Wskazanie odpowiedzi A może wynikać z  dość bezrefleksyjnego połącznia przez ucznia Aten z ustrojem demokratycznym. W pierwszym tekście wyraźnie podano, że rządy Pizystrata nie miały z tym ustrojem nic wspólnego, również tekst Tacyta nie zbliża się nawet do tego zagadnienia. Druga odpowiedź sprawdza, czy uczeń faktycznie analizuje oba teksty i szuka ich wspólnej części, jako że tylko we fragmencie z dzieła Tacyta przedstawiono sposób, w jaki August uzyskał władzę. Odpowiedź C wskaże uczeń, który nie zapoznał się z żadnym ze źródeł. Przeprowadzone pilotaże wykazały, że dla uczniów najtrudniejsze było dokonanie wyboru między odpowiedzią poprawną (D) i propozycją B. Warto jednak zauważyć, że o ile w drugim tekście faktycznie przedstawiono działania podjęte przez Augusta w celu zdobycia władzy, to w pierwszym nie ma słowa o metodach, które doprowadziły Pizystrata do jego funkcji.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 4

Czy autorzy tekstów opisywali wydarzenia, których byli świadkami?

A. Obaj autorzy byli świadkami wydarzeń, które opisywali.

B. Żaden z autorów nie był świadkiem wydarzeń, które opisywał.

C. Autor tekstu I był świadkiem wydarzeń, które opisywał, a autor tekstu II nie.

D. Autor tekstu II był świadkiem wydarzeń, które opisywał, a autor tekstu I nie.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie czwarte w nieco ciekawszy niż zwykle sposób sprawdza, czy uczniowie potrafią przekładać daty roczne na wieki. Umiejętność ta - choć teoretycznie wymagana już w szkole podstawowej - sprawia wielu uczniom wyraźne problemy, co dobrze zdignozował jeden z pierwszych egzaminów gimnazjalnych. W tym zadaniu uczniowie zostali jednak poproszeni o wykazanie się tymi kompetencjami w celu rozwiązania określonego problemu - ustalenia, czy prezentowane portrety władców zostały sporządzone przez bezpośrednich świadków ich działań. Wszystkie potrzebne informacje zostały zamieszczone w tekstach, a zatem właściwa trudność polega wyłącznie na przeprowadzeniu opisanej wyżej operacji.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Zadanie 5

Wskaż, kiedy powstał każdy z tekstów.

 pisystrat ciag

tekst I  

1

2

3

4

5

tekst II

1

2

3

4

5

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

tekst I - 3

tekst II - 5

Wymaganie ogólne

1.1 Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa.

Wymaganie szczegółowe

4.2 Cywilizacja grecka. Uczeń umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich.
5.1 Cywilizacja rzymska. Uczeń umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie.

Komentarz

Ostatnie zadania wiązki sprawdza wyraźnie inny zakres umiejętności chronologicznych. Tym razem uczniów poproszono o wskazanie przedziałów czasu, w których powstały oba teksty. Wyraźnym wyzwaniem dla uczniów jest oś czasu, która zawiera zarówno wydarzenia z historii Grecji jak i Rzymu. Zadanie sprawdza, czy uczniowie potrafią się na takiej osi odnaleźć i przynajmniej orientacyjnie (na poziomie wieków, a nie dat rocznych) określić, kiedy doszło do kluczowych wydarzeń dla historii obu kręgów cywilizacyjnych. Dopiero odpowiedziawszy sobie na to pytanie, uczniowie powinni podjąć próbę osadzenia na tej osi dat powstania obu tekstów. Przeprowadzone pilotaże pokazywały, że część uczniów - jakby nie dostrzegając wcześniejszego zadania - błędnie zakładała, że ma usytuować na osi czasu opisane wydarzenia a nie czas powstawania źródeł.

Słowa kluczowe

starożytność | tekst

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.